Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Under den tiden har alla intresserade möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om planutkastet, och kommunerna och övriga myndigheter ombes lämna utlåtanden. Dessutom finns det för första gången möjlighet att kommentera planen i en interaktiv karttjänst. De synpunkter som fås in den vägen beaktas i planprocessen, men utlåtanden och åsikter ska alltjämt skickas till förbundet per post eller per e-post.

Förbundets planläggare åker i februari runt i landskapet och presenterar planutkastet. Möten för beslutsfattare och tjänstemän hålls den 12 februari i Sydösterbotten, den 13 februari i Jakobstadsregionen och den 15 februari i Vasaregionen. Landskapsplanforum för alla intresserade ordnas den 12 februari kl. 18–20 i Mitt i stan-huset i Närpes, den 13 februari kl. 18–20 på ABC-servicestationen i Jakobstad och den 14 februari kl. 18–20 Vasa stadsbibliotek (Dramasalen).

Efter remissbehandlingen börjar förbundet utarbeta ett planförslag. Det ska enligt planerna läggas fram och sändas på remiss i början av nästa år. Landskapsplanen föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande tidigast i slutet av år 2019.

Målet är en konkurrenskraftig region

 

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för områdesanvändningen samt områdesreserveringar för bland annat service, trafik, naturskydd, rekreation, näringar och energiförsörjning.

Planlösningen grundar sig på en rad utredningar och ett omfattande samarbete med invånare, intressenter, kommuner och övriga myndigheter.

Största delen av planbeteckningarna är nya, men en del har överförts från den nuvarande landskapsplanen och etapplandskapsplanerna. En del av de nya rekreationsområdena baserar sig på en webbenkät där invånarna fick pricka in sina favoritställen på en karta. Modernt byggnadsarv och områden för kreatursbesättning kommer att behandlas i planförslaget.

I landskapsplanen anges endast sådana beteckningar och områdesreserveringar som har åtminstone regional betydelse för markanvändningen. Lokala ärenden på kommunnivå behandlas i general- och detaljplaner. För kommunerna är landskapsplanen ett viktigt arbetsredskap då den tjänar som ledning för deras planläggning.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi
Annons

Landskapsfullmäktige beslöt i november att det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby inte tas med i Österbottens landskapsplan 2040, som är under arbete. Nu har Finlands Havsvind Ab och EPV Energi Ab sökt ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol. De ändringssökande anser att markanvändnings- och bygglagen inte har följts och att beslutet har kommit till i fel ordning.

Området i Sideby är i den nuvarande landskapsplanen anvisat med en beteckning för områdets särdrag som område för vindkraftverk. Det var tänkt att beteckningen skulle överföras till den nya planen, men landskapsfullmäktige ville annorlunda.

Rättsprocessen i förvaltningsdomstolen tar ungefär ett år. Österbottens förbund har tid på sig till den 8 februari att ge sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av besvären.

Arbetet med den nya landskapsplanen fortsätter utan avbrott trots besvären.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Personalnyheter

Filosofie magister Petra Fager fortsätter arbeta med kommunikationen om landskapsreformen 1.1–31.12.2018.

Politices kandidat Caroline Lång har anställts som assistent för beredningen av landskaps- och vårdreformen 1.2–30.6.2018.

Vicehäradshövding Victor Svarvars har anställts som jurist för beredningen landskaps- och vårdreformen 1.2–31.12.2018. Platsen söktes av tre personer.

Varpu Rajaniemi fortsätter som förändringsledare för landskapsreformen 1.4.2018–31.12.2019. Niklas Ulfvens fortsätter under motsvarande period som tf. regionalutvecklingsdirektör.

Västra Finlands Europakontor i Bryssel söker en ny praktikant för ungefär ett år. Praktikanten får gärna vara intresserad av EU-politik, språkkunnig och duktig på kommunikation. Ansökningstiden går ut måndagen den 19 februari. Läs mer på Europakontorets webbplats (på finska)!

Projektfinansiering

 • Projektet Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 319 526 euro) för åren 2018–2019. Projektet lägger grunden för en ny öppen innovationsplattform i energilaboratoriet i Vasa. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Undersökning av möjligheterna till återanvändning av krossbetong i värmelagring föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 32 000 euro) för tiden 1.1–31.5.2018. Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Vasa universitet.

Landskapsstyrelsen valde idag tre vice ordförande till landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2017–2021. Till första vice ordförande utsågs Steven Frostdahl, till andra vice ordförande Minna Uusimäki och till tredje vice ordförande Minna Leppäkorpi.

Centret för konstfrämjandes utdelning av spetsprojektbidrag för år 2018 innebar goda nyheter också för Österbotten. Landskapet deltar tillsammans med fem andra landskap i projektet Kulttuurisote (Kulturvård), som leds av sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax och syftar till att integrera konst- och kulturtjänster i social- och hälsovården. Projektet fick det största bidraget, 180 000 euro.

Utöver Norra Savolax och Österbotten deltar Birkaland, Egentliga Finland, Kymmenedalen och Södra Österbotten i projektet.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola börjar den 15 februari sitt arbete som projektchef för delprojektet i Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Publikationen Mera välfärd, mindre sjukvård sammanställer vad projektet Välfärd för kommuner över gränser åstadkom under tre år. Åren innehöll nya samarbetsformer, pilotprojekt, seminarier, konstverkstäder och föreställningar i tre österbottniska landskap.

Tack vare projektet har många kommuner och gemenskaper fått nya kulturtjänster, men det finns mer att göra framöver i och med att målet är att få med konst- och kulturbaserade välfärdstjänster som en del av landskapens social- och hälsovårdstjänster.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo (Södra Österbottens förbund),
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Evenemanget Women with Impact, som driver på kvinnors företagande, kommer till Österbotten torsdagen den 15 februari. Det handlar om affärsnytta, om en framgångsrik region och ett starkt platsvarumärke som lockar kompetent arbetskraft i framtiden. Målet att de österbottniska landskapen ska berika framtiden med ett starkare fokus på nyttan av jämställdhet.

Talare på seminariet är bland andra Sveriges tidigare vice statsminister Margareta Winberg, motivations- och kommunikationsexpert Antoni Lacinai samt jämställdhetskonsult och verkställande direktör Sinikka Mustakallio.

Evenemanget är trespråkigt och presentationerna hålls på svenska och engelska kl. 15–17. Före och efter presentationerna finns det möjlighet att mingla. Välkomna är både kvinnor och män!

Platsen där det händer är Hanken, Handelsesplanaden 2, Vasa.

Arrangörer är Cleantech Kvarken och Viexpo i samarbete med Vasa stad, Hanken, Österbottens förbund, North Sweden Cleantech och Region Västerbotten.

 

Ytterligare information:

Möten och evenemang

 • 12.2.2018 kl. 18–20, Närpes (Mitt i stan)
  Landskapsplanforum.
 • 13.2.2018 kl. 18–20, Jakobstad (ABC)
  Landskapsplanforum.
 • 14.2.2018 kl. 18–20, Vasa (stadsbiblioteket)
  Landskapsplanforum.
 • 15.2.2018 kl. 13–16, Vasa
  Framtidsverkstad.
 • 15.2.2018 kl. 15–17, Vasa (Hanken)
  Women with Impact Goes Finland.
 • 26.2.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 1.3.2018 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 12.3.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 19–23.3.2018, Vasa
  EnergyWeek.
 • 26.3.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 23.4.2018 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 23.4.2018 kl. 14, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.

Utkastet till regeringens proposition om kundens valfrihet övertygar inte landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund. Den anser att lagutkastet ska förkastas i föreliggande form och beredas på nytt.

Enligt förslaget får kunderna själva välja en offentlig eller privat social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet för sex månader i taget. Dessutom ska de ha rätt att välja ett affärsverk i landskapet som ska producera bland annat socialvårdstjänster och största delen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården. För vissa tjänster kan landskapets affärsverk bevilja kunden en kundsedel eller en personlig budget, som han eller hon kan använda för att välja vårdgivare.

Landskapsstyrelsen ställer sig särskilt tveksam till bestämmelserna om kundsedlar. Kundsedeln passar för en del av de föreslagna tjänsterna, men den borde inte införas för exempelvis icke-brådskande kirurgisk vård. En hotbild är att etablerade vårdkedjor samt servicenätet inom den offentliga specialiserade sjukvården demoleras när privata vårdföretag tar över marknaden.

Användningen av kundsedel vore begränsad så att en kund med kundsedel inte får välja landskapets affärsverk. Landskapsstyrelsen anser att detta är oändamålsenligt och konstaterar i sitt utlåtande att en kund med kundsedel absolut måste kunna välja även landskapets affärsverk. På samma sätt bör en kund med en personlig budget kunna anlita tjänster som tillhandahålls av landskapets affärsverk.

 

Kostnaderna skenar iväg

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att målet att spara in tre miljarder euro i social- och hälsovårdskostnader före år 2029 inte kommer att nås. Att verkställa valfrihetslagen leder tvärtom till att kostnaderna stiger. För att tygla kostnadsökningen föreslår lagstiftaren fasta ersättningar, digitalisering och uppsägningar, men det är inget som landskapsstyrelsen tror på.

Landskapets affärsverk kan å sin sida bli pressat på grund av beviljade kundsedlar och personliga budgeter. När de är bindande för affärsverket har det inga möjligheter att styra användningen av tjänsterna eller hålla kostnaderna i schack.

Hur de förluster som social- och hälsocentralen vid affärsverket eventuellt gör ska täckas förblir likaså en öppen fråga. Ägarna till privata social- och hälsocentraler kan skjuta till eget kapital, men landskapet och affärsverket har inga sådana resurser och får heller inte skuldsätta sig.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi