Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I fjol kanaliserades rekordmycket finansiering från Tekes till Österbotten, 12 miljoner euro. Detta framgår av förslaget till landskapsprogrammets genomförandeplan, genom vilken den finansiering som påverkar utvecklingen av regionen fördelas.

Rekordåret till trots är landskapets andel av den finansiering som beviljas av Tekes fortfarande liten, endast 2,6 procent. I Österbotten finansierar Tekes framför allt högskolors och storbolags projekt medan mikroföretagens och de små och medelstora företagens andel är klart mindre än genomsnittet i landet. Här är det läge för aktörerna i landskapet att vara mer framfusiga så att det framöver kanaliseras mer pengar till regionen.

I år fick landskapsförbunden tillgång till ett nytt finansieringsinstrument när de anvisades ett anslag för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök. Österbottens förbund tilldelades knappa 800 000 euro och väntas få lika mycket nästa år. Användningen av medlen är exakt angiven: ungefär två tredjedelar delas ut till projekt som genomför tillväxtavtalet mellan staten och Vasa stad och ungefär en tredjedel till små försöksprojekt. De första projekten håller precis på att starta.

 

EU är alltjämt en betydande finansiär

 

Tilldelningen av strukturfondsmedel till landskapet har minskat avsevärt jämfört med föregående programperiod, men än finns det pengar i omlopp. Den finansiering från EU och staten som kanaliseras till Österbotten från olika finansieringsprogram uppgår åren 2017–2018 till cirka 28 miljoner euro, varav nästan hälften är från landsbygdsprogrammet och ungefär en tredjedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Regionutvecklingsarbetet i landskapet är allt mer fokuserat. Varje år lyfter man fram 1–3 prioriteringar, vilka också återspeglas i temana för utlysningarna av projektmedel. De två följande åren betonar Österbottens förbund i synnerhet digitaliseringen och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi. För sådana projekt finns det 2,1 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden att använda. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten styr å sin sida strukturfondsmedel till bland annat företags-, landsbygds- och kompetensutveckling.

Om en projektidé inte ser ut att vinna gehör här kan också EU:s finansieringsprogram vara värda att titta närmare på. Till exempel forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 har en svindlande budget på nästan 80 miljarder euro för åren 2014–2020 och erbjuder en rad möjligheter för många aktörer.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Landskapsstyrelsen lade idag sista handen vid förslaget till förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017–2019. Landskapsfullmäktige fattar beslut i ärendet om exakt två veckor.

I landskapsstyrelsen klubbades planen raskt vidare, eftersom medlemskommunerna redan hade fått ge luft åt sina synpunkter på ett möte i fredags.

Landskapsstyrelsen föreslår landskapsfullmäktige att kommunernas betalningsandelar ska höjas med drygt sex procent nästa år. Ökningen av verksamhetskostnaderna beror framför allt på förberedelserna inför landskapsreformen samt bytet av landskapsdirektör, när det under fyra månader erläggs lön till både den avgående och nya landskapsdirektören. Kaj Suomela tillträder som tf. landskapsdirektör den 1 november 2016.

Trots höjningen vilar förbundets ekonomi på osäker grund nästa år. När den första fasen inför landskapsreformen – förberedelserna – avslutas i slutet av juni ska ett temporärt beredningsorgan tillsättas i landskapet. I verksamhets- och ekonomiplanen finns ingenting avsatt för organets kostnader, så det blir med all sannolikhet nödvändigt att återkomma till de ekonomiska frågorna. I statsbudgeten finns avsatt medel för de temporära beredningsorganen, men finansministeriet har än så länge inte meddelat hur dessa fördelas.

Verksamhets- och ekonomiplanen behandlas i landskapsfullmäktige måndagen den 24 oktober. Mötet är öppet för allmänheten.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Delegationen för etniska relationer, som är knuten till justitieministeriet, delade i år ut sitt kommunpris till Närpes och Punkalaidun.

Priset ges till kommuner och städer som i sin verksamhet på ett föredömligt sätt har främjat goda etniska relationer i områden. Närpes och Punkalaidun fick också erkännande för sina åtgärder för att främja ett pluralistiskt arbetsliv.

Med årets pris ville delegationen betona det långvariga arbetet för att sysselsätta invandrare, särskilt på små orter. Det är inte enkelt att integrera invandrare i kommuner på landsbygden och nya invånare märks tydligare i befolkningsstrukturen. De positiva effekterna av invandring och ett mer pluralistiskt samhälle på landsbygden diskuteras allt för sällan.

Närpes har under de senaste åren fokuserat på arbetsrelaterad invandring och staden har tagit emot endast ett litet antal flyktingar. De nya kommuninnevånarna har stimulerat kommunens ekonomi. De har börjat köpa gamla hus i kommunens byar och tack vare det har byaskolor som lidit av minskat elevunderlag kunnat fortsätta sin verksamhet. Till stöd för integrationen har Närpes också tagit fram olika utbildningsmodeller, som införts i samarbete med andra kommuner i regionen.

Personalnyheter

Filosofie magister Petra Fager har anställts för tiden 10.10.2016–30.6.2017 för att sköta informationen om landskapsreformen.

Kommunikationskoordinator Mikaela Jussila har sagt upp sig för att övergå till annan anställning. Landskapsstyrelsen förväntas fatta beslut om anställning av en ny befattningshavare på sitt följande möte.

Nätverket VSA Creative Connections arrangerar tisdagen den 25 oktober kl. 17 i Vasa den första workshopen i serien Hemma hos med Österbottens förbund (Sandögatan 6, Vasa) som värd.

På workshopen behandlas bl.a. på följande frågor: Hur kunde vi bli mer medvetna om vilka möjligheter till exempelvis rekreation, fritidssysselsättning och kulturupplevelser som finns i hemkommunen eller regionen? Hur kan vi göra österbottningarna till turister i egen region? Workshopen inleds av miljösakkunnig Christine Bonn.

Är du på väg? Anmäl dig senast fredagen den 21 oktober.

Hemma hos är en serie workshopar vars mål är att hjälpa yrkesutövare inom de kreativa branscherna att nätverka med experter inom andra branscher och tillsammans hitta nya lösningar på problem.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Mikaela Jussila,
  tfn 06 320 6524, e-post: mikaela.jussila@obotnia.fi

Vasa sommaruniversitet arrangerar torsdagen den 27 oktober kl. 14 ett festseminarium som ståtar med namnet Österbotten. Seminariet hålls i auditorium Wolff i Vasa universitet (Wolffskavägen 34).

Bekräftade talare är landskapsdirektör Olav Jern, ordförande för East Office of Finnish Industries Oy:s styrelse Esko Aho och företagaren, föreläsaren Christina Rickardsson från Sverige.

Alla intresserade är välkomna till seminariet, som är gratis. Kom ihåg att anmäla dig senast måndagen den 24 oktober, antingen elektroniskt eller per telefon till sommaruniversitetet.

Seminariet ordnas Olav Jern till ära för hans framgångsrika karriär som landskapsdirektör.

 

Ytterligare information:

Projektfinansiering

 • Projektet EnergySpin/Uppbyggnad av företagsaccelerator inom energibranschen beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 105 350 euro) för tiden 1.8.2016–31.12.2017. Projektet syftar till att skapa en internationellt konkurrenskraftig företagsaccelerator i Vasaregionen med fokus på energibranschen och tillväxt. En annan viktig del av arbetet är att få med nationella och internationella storföretag i samarbetsnätverket kring företagsacceleratorn och därigenom få nya företag att etablera sig i regionen. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområde, är Vasaregionens Utveckling Ab.

 

 • Projektet Framtidens energieffektiva och innovativa bostadsområde beviljades finansiering (medel för regionala innovationer och försök högst 118 035 euro) för tiden 1.9.2016–31.12.2017. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att man genom planläggningen av travbaneområdet i Vasa ska kunna styra byggandet och förverkligandet till energismarta och hållbara energilösningar. I projektet skapas ett interaktivt planeringsverktyg med en beräkningsmodell som jämför olika alternativa energilösningar och upplägg. – Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Vasa stad.

 

 • Projektet Landskapsreformen och kommunikationen beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst 39 690 euro) för tiden 1.10.2016–30.6.2017. I projektet anställs en informatör, som tar på sig en stor del av kommunikationen om landskapsreformen i Österbotten och assisterar förändringsledaren under förberedelserna av reformen. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Österbottens förbund.