Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Ett lagutkast som sänts på remiss föreslår att den mest krävande specialistjouren samlas till 12 sjukhus. Enligt förslaget ska Vasa centralsjukhus inte vara en enhet med omfattande jour dygnet runt, vilket har väckt bestörtning i landskapet. Framför allt vårdresultaten samt de språkliga särdragen i Österbotten talar för att den omfattande jourverksamheten ska kvarstå.

De 2 400 anställda vid centralsjukhuset utför ett erkänt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete av nationell toppklass. I Institutet för hälsa och välfärds rapporter placerar sig Vasa högt när det gäller vårdresultaten av många sjukdomar, t.ex. hjärtinfarkter, hjärninfarkter och lårbensbrott. Den målmedvetna utvecklingen av patientsäkerheten syns i det låga antalet patientskadeanmälningar.

Centralsjukhuset har insett nyttan med nätverk. Till följd av samarbetet med Åbo universitet kommer det läkar- och tandläkarstuderande samt studerande i socialt arbete till Vasa och avlägger sina praktikperioder vid centralsjukhuset och social- och hälsosektorns enheter i staden. Sjukhuset, staden och närkommunerna har tillsammans byggt upp socialjouren i Österbotten, som ger akut hjälp dygnet runt.

Sjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan gett effekt utan att den högklassiga vården blivit lidande.

 

Språket en del av vårdkvaliteten

 

Vasa centralsjukhus är det enda tvåspråkiga sjukhuset i Finland som under alla tider på dygnet har jour inom en rad specialiteter. En eventuell inskränkning av jouransvaret utgör ett hot mot den svenskspråkiga befolkningens rätt att få vård på sitt modersmål, så lagutkastet är ute på farliga vatten. Grundlagsutskottet har tidigare tagit ställning till tillgången till regionala tjänster på svenska. Reformbeslut som ignorerar den språkliga aspekten strider entydigt mot grundlagen.

Sjukhuspersonalen har också stor erfarenhet av kulturell mångfald, eftersom en ansenlig del av befolkningen i Österbotten har utländsk bakgrund. När det gäller sällsynta språk kan Österbottens tolkcentral hjälpa till i kommunikationen.

Det är skäl att komma ihåg att beslutet om jouren också inverkar på ramvillkoren för näringslivet, exportansträngningarna och förutsättningarna att skapa arbetsplatser och resurser. Det ligger därför i hela Finlands, Österbottens och närlandskapens gemensamma intresse att Vasa ska höra till sjukhusen med omfattande jour.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Bara två av nio medlemmar i det nya konstrådet kommer från annat håll än huvudstadsregionen och Södra Finland, trots att det enligt lagen ska ses till att regionala synpunkter beaktas när rådet tillsätts. Det nu tillsatta konstrådets regionala representativitet kan därmed inte anses vara tillräcklig.

Konstrådet tillsattes för perioden 1.9.2016–31.8.2019. Ordförandeskapet tilldelades Nationalgalleriets generaldirektör Risto Ruohonen (Helsingfors).

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Den 23 september är sista dagen för den här gången att ansöka om Europeiska regionala utvecklingsfondens projektfinansiering från Österbottens förbund. Fokus i ansökningsomgången ligger på industriellt internet, men också andra typer av projekt kan söka. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens.

Förbundet utlyser två ansökningsomgångar per år. Den här gången är det ca 1,4 miljoner euro i potten.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Personalnyheter

Landskapsstyrelsen godkände idag ett landskapsdirektörsavtal mellan Österbottens förbund och landskapsdirektör Kaj Suomela. Avtalet blir offentligt när parterna har undertecknat det. Suomela börjar som tf. landskapsdirektör den 1 november.

Planläggningsdirektör Ann Holm utsågs till landskapsdirektörens första vikarie och tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens till landskapsdirektörens andra vikarie för tiden 1.7.2016–30.6.2017.

Torsdagen den 25 augusti kl. 9.15–15 arrangeras på Stundars musei- och kulturcentrum en utbildningsdag om kultur som hälsofrämjande faktor. Programmet ger näring åt både kropp och själ: mellan föredragen och workshopparna görs en guidad rundvandring på museiområdet. Dagen är tvåspråkig.

Utbildningsdagen riktar sig speciellt till aktivitets- och rekreationshandledare, vårdpersonal och kulturansvariga i kommunerna, men den passar också bra som friskvårdsdag. Det kostar annars inget att delta, men lunchen betalar var och en själv.

Anmäl dig senast måndagen den 15 augusti till esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi.

Arrangör är projektet Välfärd för kommuner över gränser, som är gemensamt för förbunden i Södra Österbotten och Österbotten. Det fick nyligen 70 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet för att fortsätta sitt arbete.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo,
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Möten och evenemang

 • 15.8.2016 kl. 18
  Landskapsstyrelsens aftonskola.
 • 25.8.2016 kl. 9.15–15, Solf (Stundars)
  Utbildningsdag om konst, kultur och välbefinnande.
 • 5.9.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 7.9.2016 kl. 13–17, Vasa (Vasa stadshus)
  Seminariet Kulturellt perspektiv på det lokala.
 • 7.9.2016 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 13.9.2016
  Utbildning i projektkommunikation.
 • 14.9.2016 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 22.9.2016 kl. 14, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 30.9.2016 kl. 18
  Träff med förbundets medlemskommuner.
 • 10.10.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 24.10.2016 kl. 10
  Landskapsfullmäktige sammanträder.

År 2040 är Österbotten en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Den meningen sammanfattar målen för Österbottens landskapsplan 2040, vilka landskapsstyrelsen godkände på sitt möte idag.

Om meningen låter bekant beror det förmodligen på att den även finns i Österbottens landskapsstrategi 2014–2017. Landskapsplanen och landskapsstrategin är starkt knutna till varandra, eftersom planen ska skapa de rumsliga förutsättningarna att genomföra strategin. Det är därför logiskt att målen för planen är de samma som målen för strategin.

Målen för landskapsplanen är uppdelade i delmål, som mer konkret beskriver vad konkurrenskraftig region, välmående befolkning och god livsmiljö innebär. Innehållet i målen har ringats in tillsammans med intressegrupperna.

En konkurrenskraftig region är tillgänglig och har en fungerande infrastruktur som är en integrerad del av markanvändningen. Regionstrukturen främjar näringslivet såväl i tätorterna som på landsbygden. Andelen förnybar energi i energiproduktionen täcker energibehovet i landskapet. Konkurrenskraften bottnar också i regionens internationella framtoning och starka identitet.

En välmående befolkning förknippas med jämlikhet. Alla invånare behandlas likvärdigt, och i regionen finns boende, service och arbetsmöjligheter för alla. Den trygga och trivsamma livsmiljön lockar med ett mångsidigt utbud av hobby- och rekreationsmöjligheter.

En god livsmiljö innebär en kulturellt och socialt hållbar region där stad, tätort och landsbygd samverkar. Samhällsstrukturens ekologiska hållbarhet, naturens mångfald och en hållbar användning av naturresurserna är tryggad, och lösningarna för klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan är långsiktiga.

Målen kan preciseras ytterligare under planprocessens gång.

 

Från mål till utkast

 

Förbundet påbörjar nu arbetet med att ta fram ett planutkast. Om allt går som planerat borde utkastet vara färdigt om drygt ett år, hösten 2017. Då kommer en karta med planbeskrivning och konsekvensbedömning att läggas fram.

Målsättningen är att Österbottens landskapsplan godkänns av landskapsfullmäktige i slutet av år 2018. När planen träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2030 och etapplandskapsplanerna.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.