Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Landskapsreformen’ Category

Utkastet till regeringens proposition om kundens valfrihet övertygar inte landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund. Den anser att lagutkastet ska förkastas i föreliggande form och beredas på nytt.

Enligt förslaget får kunderna själva välja en offentlig eller privat social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet för sex månader i taget. Dessutom ska de ha rätt att välja ett affärsverk i landskapet som ska producera bland annat socialvårdstjänster och största delen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården. För vissa tjänster kan landskapets affärsverk bevilja kunden en kundsedel eller en personlig budget, som han eller hon kan använda för att välja vårdgivare.

Landskapsstyrelsen ställer sig särskilt tveksam till bestämmelserna om kundsedlar. Kundsedeln passar för en del av de föreslagna tjänsterna, men den borde inte införas för exempelvis icke-brådskande kirurgisk vård. En hotbild är att etablerade vårdkedjor samt servicenätet inom den offentliga specialiserade sjukvården demoleras när privata vårdföretag tar över marknaden.

Användningen av kundsedel vore begränsad så att en kund med kundsedel inte får välja landskapets affärsverk. Landskapsstyrelsen anser att detta är oändamålsenligt och konstaterar i sitt utlåtande att en kund med kundsedel absolut måste kunna välja även landskapets affärsverk. På samma sätt bör en kund med en personlig budget kunna anlita tjänster som tillhandahålls av landskapets affärsverk.

 

Kostnaderna skenar iväg

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att målet att spara in tre miljarder euro i social- och hälsovårdskostnader före år 2029 inte kommer att nås. Att verkställa valfrihetslagen leder tvärtom till att kostnaderna stiger. För att tygla kostnadsökningen föreslår lagstiftaren fasta ersättningar, digitalisering och uppsägningar, men det är inget som landskapsstyrelsen tror på.

Landskapets affärsverk kan å sin sida bli pressat på grund av beviljade kundsedlar och personliga budgeter. När de är bindande för affärsverket har det inga möjligheter att styra användningen av tjänsterna eller hålla kostnaderna i schack.

Hur de förluster som social- och hälsocentralen vid affärsverket eventuellt gör ska täckas förblir likaså en öppen fråga. Ägarna till privata social- och hälsocentraler kan skjuta till eget kapital, men landskapet och affärsverket har inga sådana resurser och får heller inte skuldsätta sig.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Inom en nära framtid börjar rekryteringen av personal som ska förbereda landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten. Än så länge väntar man på besked om hur mycket statsbidrag som finns att tillgå för anställningar.

Landskapsstyrelsen bekräftade idag att först rekryteras ansvariga beredare till olika uppgifter. Dessa personer kommer att ansvara för exempelvis personalfrågor, ekonomi, förvaltning, kommunikation, IKT och fastighetsfrågor. Utgångspunkten är att de som anställs arbetar halvtid i den temporära förvaltningen samtidigt som de fortsätter att vara anställda av sin nuvarande arbetsgivare.

Uppgiftens omfattning och art avgör om rekryteringen sker genom handplockning, intern ansökan eller offentlig ansökan.

Det temporära beredningsorganet får anställa personer endast i tidsbestämda tjänste- och arbetsavtalsförhållanden. Enligt nuvarande information ska anställningarna upphöra senast den 31 december 2019.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Företrädare för förbundets medlemskommuner, förtroendevalda och det temporära beredningsorganet samlas på onsdag till aftonskola i Vasa för att avhandla landskapsreformen och vårdreformen. Turerna kring reformen har varit många, och nu är det läge att reda ut hur det nya landskap som vi håller på att bygga upp ser ut. Omkring femtio deltagare väntas till aftonskolan.

Efter detta ordnas följande aftonskola måndagen den 27 november för landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder. Då är avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Planen drar upp riktlinjerna för områdesanvändningen fram till år 2040. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram efter årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Den medborgarenkät som hör ihop med strategin för det nya landskapet Österbotten stängdes idag. Under drygt tre veckor fick webbenkäten över 600 svar. Ett stort tack för dem!

Glädjande många svarspersoner ville skriva fritt om vad som är viktigt för dem i Österbotten och hur landskapet borde utvecklas. Svaren ska nu analyseras.

Svaren används för att bereda visionen, målen och strategin för det nya landskapet. I strategin definieras de långsiktiga målen och tyngdpunkterna för landskapets verksamhet. Ett färdigt utkast överlämnas till nya landskapsfullmäktige för behandling våren 2019.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Hur ser ditt Österbotten ut i framtiden? Vad är viktigt för dig i landskapet?

Då det nya landskapet Österbotten inleder sin verksamhet 2020 får invånarna större möjligheter att påverka. Invånarnas åsikt får nu en central roll i beredningen. I Österbottens förbunds medborgarenkät utreds vilka värderingar som ska ligga till grund för det nya landskapet. Svaren används för att bereda visionen, målsättningarna och strategin för det nya Österbotten.

Enkäten hittar du via reformens webbplats, 2020.osterbotten.fi.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund har ingått avtal om att hyra arbets- och mötesrum i Brändö företagscentrum i Vasa. Avtalet är tecknat för det temporära beredningsorganets räkning, eftersom detta får rättshandlingsförmåga först efter att lagstiftningen om landskapsreformen har trätt i kraft.

Landskapsstyrelsen beslöt idag att lokalerna inreds med hyrda möbler. Förbundet får tillgång till lokalerna i början av oktober.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Social- och hälsovårdsministeriet arrangerar tillsammans med andra ministerier regionala möten för att fundera på hur man i landskapsreformen på ett tväradministrativt sätt kan främja hälsa och välfärd och olika befolkningsgruppers delaktighet. Syftet med landskapsturnén är att stödja den sektorsövergripande beredningen i kommunerna och landskapen.

Mötet i Österbotten hålls onsdagen den 20 september kl. 9–16 på hotell Cumulus Resort Tropiclandia i Vasa (Kärleksstigen 3). Det inleds med ett interaktivt seminarium och fortsätter på eftermiddagen med workshoppar, där deltagarna tar fram konkreta förslag till den fortsatta beredningen. Mötet har simultantolkning.

Mötet är öppet för alla intresserade. Lunchen betalar var och en själv, men annars kostar det ingenting att delta. Förmiddagens program kan följas också via fjärranslutning.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 september.

 

Program och anmälan:

Read Full Post »

Older Posts »