Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Planläggning’ Category

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Under den tiden har alla intresserade möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om planutkastet, och kommunerna och övriga myndigheter ombes lämna utlåtanden. Dessutom finns det för första gången möjlighet att kommentera planen i en interaktiv karttjänst. De synpunkter som fås in den vägen beaktas i planprocessen, men utlåtanden och åsikter ska alltjämt skickas till förbundet per post eller per e-post.

Förbundets planläggare åker i februari runt i landskapet och presenterar planutkastet. Möten för beslutsfattare och tjänstemän hålls den 12 februari i Sydösterbotten, den 13 februari i Jakobstadsregionen och den 15 februari i Vasaregionen. Landskapsplanforum för alla intresserade ordnas den 12 februari kl. 18–20 i Mitt i stan-huset i Närpes, den 13 februari kl. 18–20 på ABC-servicestationen i Jakobstad och den 14 februari kl. 18–20 Vasa stadsbibliotek (Dramasalen).

Efter remissbehandlingen börjar förbundet utarbeta ett planförslag. Det ska enligt planerna läggas fram och sändas på remiss i början av nästa år. Landskapsplanen föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande tidigast i slutet av år 2019.

Målet är en konkurrenskraftig region

 

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för områdesanvändningen samt områdesreserveringar för bland annat service, trafik, naturskydd, rekreation, näringar och energiförsörjning.

Planlösningen grundar sig på en rad utredningar och ett omfattande samarbete med invånare, intressenter, kommuner och övriga myndigheter.

Största delen av planbeteckningarna är nya, men en del har överförts från den nuvarande landskapsplanen och etapplandskapsplanerna. En del av de nya rekreationsområdena baserar sig på en webbenkät där invånarna fick pricka in sina favoritställen på en karta. Modernt byggnadsarv och områden för kreatursbesättning kommer att behandlas i planförslaget.

I landskapsplanen anges endast sådana beteckningar och områdesreserveringar som har åtminstone regional betydelse för markanvändningen. Lokala ärenden på kommunnivå behandlas i general- och detaljplaner. För kommunerna är landskapsplanen ett viktigt arbetsredskap då den tjänar som ledning för deras planläggning.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Landskapsfullmäktige beslöt i november att det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby inte tas med i Österbottens landskapsplan 2040, som är under arbete. Nu har Finlands Havsvind Ab och EPV Energi Ab sökt ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol. De ändringssökande anser att markanvändnings- och bygglagen inte har följts och att beslutet har kommit till i fel ordning.

Området i Sideby är i den nuvarande landskapsplanen anvisat med en beteckning för områdets särdrag som område för vindkraftverk. Det var tänkt att beteckningen skulle överföras till den nya planen, men landskapsfullmäktige ville annorlunda.

Rättsprocessen i förvaltningsdomstolen tar ungefär ett år. Österbottens förbund har tid på sig till den 8 februari att ge sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av besvären.

Arbetet med den nya landskapsplanen fortsätter utan avbrott trots besvären.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Företrädare för förbundets medlemskommuner, förtroendevalda och det temporära beredningsorganet samlas på onsdag till aftonskola i Vasa för att avhandla landskapsreformen och vårdreformen. Turerna kring reformen har varit många, och nu är det läge att reda ut hur det nya landskap som vi håller på att bygga upp ser ut. Omkring femtio deltagare väntas till aftonskolan.

Efter detta ordnas följande aftonskola måndagen den 27 november för landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder. Då är avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Planen drar upp riktlinjerna för områdesanvändningen fram till år 2040. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram efter årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Onsdagen den 22 november ordnas en aftonskola om den omvälvande landskapsreformen och vårdreformen för landskapsstyrelsen, landskapsfullmäktige och förbundets medlemskommuner. Inbjudan och mer information kommer senare.

Följande veckas måndag, den 27 november, sammanträder landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder till aftonskola för att fördjupa sig i planläggning. Avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund och Kristinestad är oense om det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby, som finns inritat i Österbottens landskapsplan 2030. Förbundets tjänstemän vill ta med området i den nya landskapsplanen 2040 medan Kristinestad vill få bort det ur planen.

Landskapsfullmäktige behandlade i april en motion i ärendet och beslöt då att beteckningen för havsvindkraftsområde inte stryks ur landskapsplanen. Direkt efter beslutet inlämnades en andra motion med nästan samma innehåll till fullmäktige. Som svar på den beslöt landskapsstyrelsen idag föreslå fullmäktige att havsvindkraftsområdet i Sideby anvisas också i Österbottens landskapsplan 2040.

Landskapsstyrelsen anser att det vore oändamålsenligt att inte anvisa havsvindkraftsparken i landskapsplanen. Beteckningen är på intet sätt förpliktande, utan det är upp till Kristinestad att bestämma om vindkraftsområdet ska förverkligas eller inte. Staden kan även välja att ha en annan användning av området.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att tidsplanen för uppgörande av den nya landskapsplanen förlängs med några månader. Detta leder till att planen inte hinner föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av nästa år, utan den behandlas av fullmäktige i det nya landskapet.

– Den ursprungliga tidsplanen visade sig vara för snäv. Det behövs mer tid för att vi också ska få konsekvensbedömningen gjord, konstaterar planläggningsdirektör Ann Holm. Konsekvensbedömningen är en så väsentlig del av planen att båda dokumenten bör vara tillgängliga när planutkastet läggs fram.

Enligt den nya tidsplanen är målet att lägga fram planutkastet i höst och planförslaget på senhösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

År 2040 är Österbotten en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Den meningen sammanfattar målen för Österbottens landskapsplan 2040, vilka landskapsstyrelsen godkände på sitt möte idag.

Om meningen låter bekant beror det förmodligen på att den även finns i Österbottens landskapsstrategi 2014–2017. Landskapsplanen och landskapsstrategin är starkt knutna till varandra, eftersom planen ska skapa de rumsliga förutsättningarna att genomföra strategin. Det är därför logiskt att målen för planen är de samma som målen för strategin.

Målen för landskapsplanen är uppdelade i delmål, som mer konkret beskriver vad konkurrenskraftig region, välmående befolkning och god livsmiljö innebär. Innehållet i målen har ringats in tillsammans med intressegrupperna.

En konkurrenskraftig region är tillgänglig och har en fungerande infrastruktur som är en integrerad del av markanvändningen. Regionstrukturen främjar näringslivet såväl i tätorterna som på landsbygden. Andelen förnybar energi i energiproduktionen täcker energibehovet i landskapet. Konkurrenskraften bottnar också i regionens internationella framtoning och starka identitet.

En välmående befolkning förknippas med jämlikhet. Alla invånare behandlas likvärdigt, och i regionen finns boende, service och arbetsmöjligheter för alla. Den trygga och trivsamma livsmiljön lockar med ett mångsidigt utbud av hobby- och rekreationsmöjligheter.

En god livsmiljö innebär en kulturellt och socialt hållbar region där stad, tätort och landsbygd samverkar. Samhällsstrukturens ekologiska hållbarhet, naturens mångfald och en hållbar användning av naturresurserna är tryggad, och lösningarna för klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan är långsiktiga.

Målen kan preciseras ytterligare under planprocessens gång.

 

Från mål till utkast

 

Förbundet påbörjar nu arbetet med att ta fram ett planutkast. Om allt går som planerat borde utkastet vara färdigt om drygt ett år, hösten 2017. Då kommer en karta med planbeskrivning och konsekvensbedömning att läggas fram.

Målsättningen är att Österbottens landskapsplan godkänns av landskapsfullmäktige i slutet av år 2018. När planen träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2030 och etapplandskapsplanerna.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »