Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2018

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Under den tiden har alla intresserade möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om planutkastet, och kommunerna och övriga myndigheter ombes lämna utlåtanden. Dessutom finns det för första gången möjlighet att kommentera planen i en interaktiv karttjänst. De synpunkter som fås in den vägen beaktas i planprocessen, men utlåtanden och åsikter ska alltjämt skickas till förbundet per post eller per e-post.

Förbundets planläggare åker i februari runt i landskapet och presenterar planutkastet. Möten för beslutsfattare och tjänstemän hålls den 12 februari i Sydösterbotten, den 13 februari i Jakobstadsregionen och den 15 februari i Vasaregionen. Landskapsplanforum för alla intresserade ordnas den 12 februari kl. 18–20 i Mitt i stan-huset i Närpes, den 13 februari kl. 18–20 på ABC-servicestationen i Jakobstad och den 14 februari kl. 18–20 Vasa stadsbibliotek (Dramasalen).

Efter remissbehandlingen börjar förbundet utarbeta ett planförslag. Det ska enligt planerna läggas fram och sändas på remiss i början av nästa år. Landskapsplanen föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande tidigast i slutet av år 2019.

Målet är en konkurrenskraftig region

 

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för områdesanvändningen samt områdesreserveringar för bland annat service, trafik, naturskydd, rekreation, näringar och energiförsörjning.

Planlösningen grundar sig på en rad utredningar och ett omfattande samarbete med invånare, intressenter, kommuner och övriga myndigheter.

Största delen av planbeteckningarna är nya, men en del har överförts från den nuvarande landskapsplanen och etapplandskapsplanerna. En del av de nya rekreationsområdena baserar sig på en webbenkät där invånarna fick pricka in sina favoritställen på en karta. Modernt byggnadsarv och områden för kreatursbesättning kommer att behandlas i planförslaget.

I landskapsplanen anges endast sådana beteckningar och områdesreserveringar som har åtminstone regional betydelse för markanvändningen. Lokala ärenden på kommunnivå behandlas i general- och detaljplaner. För kommunerna är landskapsplanen ett viktigt arbetsredskap då den tjänar som ledning för deras planläggning.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsfullmäktige beslöt i november att det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby inte tas med i Österbottens landskapsplan 2040, som är under arbete. Nu har Finlands Havsvind Ab och EPV Energi Ab sökt ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol. De ändringssökande anser att markanvändnings- och bygglagen inte har följts och att beslutet har kommit till i fel ordning.

Området i Sideby är i den nuvarande landskapsplanen anvisat med en beteckning för områdets särdrag som område för vindkraftverk. Det var tänkt att beteckningen skulle överföras till den nya planen, men landskapsfullmäktige ville annorlunda.

Rättsprocessen i förvaltningsdomstolen tar ungefär ett år. Österbottens förbund har tid på sig till den 8 februari att ge sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av besvären.

Arbetet med den nya landskapsplanen fortsätter utan avbrott trots besvären.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Filosofie magister Petra Fager fortsätter arbeta med kommunikationen om landskapsreformen 1.1–31.12.2018.

Politices kandidat Caroline Lång har anställts som assistent för beredningen av landskaps- och vårdreformen 1.2–30.6.2018.

Vicehäradshövding Victor Svarvars har anställts som jurist för beredningen landskaps- och vårdreformen 1.2–31.12.2018. Platsen söktes av tre personer.

Varpu Rajaniemi fortsätter som förändringsledare för landskapsreformen 1.4.2018–31.12.2019. Niklas Ulfvens fortsätter under motsvarande period som tf. regionalutvecklingsdirektör.

Västra Finlands Europakontor i Bryssel söker en ny praktikant för ungefär ett år. Praktikanten får gärna vara intresserad av EU-politik, språkkunnig och duktig på kommunikation. Ansökningstiden går ut måndagen den 19 februari. Läs mer på Europakontorets webbplats (på finska)!

Read Full Post »

 • Projektet Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 319 526 euro) för åren 2018–2019. Projektet lägger grunden för en ny öppen innovationsplattform i energilaboratoriet i Vasa. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Undersökning av möjligheterna till återanvändning av krossbetong i värmelagring föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 32 000 euro) för tiden 1.1–31.5.2018. Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen valde idag tre vice ordförande till landskapets samarbetsgrupp för mandatperioden 2017–2021. Till första vice ordförande utsågs Steven Frostdahl, till andra vice ordförande Minna Uusimäki och till tredje vice ordförande Minna Leppäkorpi.

Read Full Post »

Centret för konstfrämjandes utdelning av spetsprojektbidrag för år 2018 innebar goda nyheter också för Österbotten. Landskapet deltar tillsammans med fem andra landskap i projektet Kulttuurisote (Kulturvård), som leds av sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax och syftar till att integrera konst- och kulturtjänster i social- och hälsovården. Projektet fick det största bidraget, 180 000 euro.

Utöver Norra Savolax och Österbotten deltar Birkaland, Egentliga Finland, Kymmenedalen och Södra Österbotten i projektet.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola börjar den 15 februari sitt arbete som projektchef för delprojektet i Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Publikationen Mera välfärd, mindre sjukvård sammanställer vad projektet Välfärd för kommuner över gränser åstadkom under tre år. Åren innehöll nya samarbetsformer, pilotprojekt, seminarier, konstverkstäder och föreställningar i tre österbottniska landskap.

Tack vare projektet har många kommuner och gemenskaper fått nya kulturtjänster, men det finns mer att göra framöver i och med att målet är att få med konst- och kulturbaserade välfärdstjänster som en del av landskapens social- och hälsovårdstjänster.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo (Södra Österbottens förbund),
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Read Full Post »

Older Posts »