Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur’ Category

Centret för konstfrämjandes utdelning av spetsprojektbidrag för år 2018 innebar goda nyheter också för Österbotten. Landskapet deltar tillsammans med fem andra landskap i projektet Kulttuurisote (Kulturvård), som leds av sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax och syftar till att integrera konst- och kulturtjänster i social- och hälsovården. Projektet fick det största bidraget, 180 000 euro.

Utöver Norra Savolax och Österbotten deltar Birkaland, Egentliga Finland, Kymmenedalen och Södra Österbotten i projektet.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola börjar den 15 februari sitt arbete som projektchef för delprojektet i Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Publikationen Mera välfärd, mindre sjukvård sammanställer vad projektet Välfärd för kommuner över gränser åstadkom under tre år. Åren innehöll nya samarbetsformer, pilotprojekt, seminarier, konstverkstäder och föreställningar i tre österbottniska landskap.

Tack vare projektet har många kommuner och gemenskaper fått nya kulturtjänster, men det finns mer att göra framöver i och med att målet är att få med konst- och kulturbaserade välfärdstjänster som en del av landskapens social- och hälsovårdstjänster.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo (Södra Österbottens förbund),
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Read Full Post »

Landskapet Österbotten har fått ett nytt kulturprogram, som gäller tillsvidare från och med den 1 januari 2018. Landskapsstyrelsen godkände för sin del programmet idag.

Det nya programmet är en fortsättning på det föregående, så målen och tyngdpunktsområdena är i stort sett oförändrade. Inte heller visionen behövde omformuleras, utan den lyder fortfarande så här: ”I Österbotten är kulturen en integrerad del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.”

Kulturprogram Österbotten utgör en allmän referensram för arbetet med att främja kulturen i Österbotten, och kommunerna kan stöda sina kulturplaner på det.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Den årliga internationella Bridging Ages-konferensen hålls i Vasa den 12–15 september. Konferensens tema är Together for the future – heritage education and applied heritage as a bridge between the past and the future.

Konferensens tema har inspirerats av hur Finland klarade av de utmaningar som fanns under landets första år som självständig stat och hur landet finner enighet och en väg framåt. Under konferensen presenteras olika exempel på hur man genom kulturarvspedagogik och tidsresor kan behandla olika frågor som demokrati, nationalism, identitet och etnicitet. På konferensen ordnas onsdagen den 13 september en stor tidsresa som går tillbaka till år 1917.

Bridging Ages är en internationell organisation, som jobbar med kulturarv och lärande. Tidsresor är en central del av organisationens arbete. Medlemmarna representerar skolor, museer, kommuner och universitet på 4 kontinenter och i 25 länder.

Huvudarrangör för konferensen är Barnkulturnätverket i Österbotten BARK. Ytterligare information, priser och instruktioner för anmälan finns på http://bridgingages2017.obotnia.fi/.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

Projektet Konsttestarna ger alla åttondeklassare chansen att under tre år besöka två på förhand överenskomna konstinstitutioner. Det första kulturbesöket görs i det egna landskapet eller i dess närområde och det andra i huvudstadsregionen.

Tanken med projektet är att ungdomar i Finland ska få uppleva konst, också sådan konst som de vanligen inte kommer i kontakt med. Alla 7–9-skolor från Hangö till Utsjoki har fått inbjudan att vara med. Tidsfristen för att anmäla sig till projektet gick ut i mitten av mars.

Eleverna får resa till konsten med tåg, buss eller flyg. Konsttestarnas resor och inträdesbiljetter betalas av projektet.

Konsttestarna är ett storprojekt som finansieras av Finska Kulturfonden och Svenska Kulturfonden. För samordningen av projektet i Österbotten och Mellersta Österbotten ansvarar Victoria Nylund från Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

 

Ytterligare information:

 • museipedagog Victoria Nylund,
  tfn 044 055 5825, e-post: victoria.nylund@obotnia.fi

Read Full Post »

Projektet Multikult-forum, som integrerar genom kultur, närmar sig sitt slut och ett slutseminarium arrangeras fredagen den 7 april kl. 9.30–13 i Jakobstad.

Vid seminariet berättar representanter från de tre pilotkommunerna (Korsnäs, Jakobstad och Vasa) om vad de har gjort inom ramen för Multikult-forum. Årets flyktingman Ali Giray berättar hur det var att integrera sig i Finland. Läraren Maija-Leena Pusa presenterar OSSI-projektet, som riktar sig till invandrare och handlar om att ta tillvara deras kompetens.

Det kostar ingenting att delta. Tiden för anmälan går ut fredagen den 31 mars.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Seija Punnonen,
  tfn 044 320 6400, e-post: seija.punnonen@obotnia.fi

Read Full Post »

Suomi100Privatpersoner, arbetsgrupper, föreningar och offentliga samfund bakom projekt som blivit antagna till programmet Finland 100 och genomförs i Österbotten har möjlighet att ansöka om understöd från Österbottens förbund. Ansökan ska lämnas in senast den 17 februari. Om ett programprojekt genomförs i flera landskap kan det få stöd bara till den del som det berör Österbotten.

Understödet kan inte täcka alla kostnader som projektet har. Privata aktörer ska ha minst 30 % och offentliga samfund minst 50 % annan finansiering.

Understödet beviljas enligt prövning. Ansökningsblankett samt anvisningar finns på förbundets webbplats.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »