Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Projektnyheter’ Category

 • Projektet Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 319 526 euro) för åren 2018–2019. Projektet lägger grunden för en ny öppen innovationsplattform i energilaboratoriet i Vasa. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Undersökning av möjligheterna till återanvändning av krossbetong i värmelagring föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 32 000 euro) för tiden 1.1–31.5.2018. Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Centret för konstfrämjandes utdelning av spetsprojektbidrag för år 2018 innebar goda nyheter också för Österbotten. Landskapet deltar tillsammans med fem andra landskap i projektet Kulttuurisote (Kulturvård), som leds av sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax och syftar till att integrera konst- och kulturtjänster i social- och hälsovården. Projektet fick det största bidraget, 180 000 euro.

Utöver Norra Savolax och Österbotten deltar Birkaland, Egentliga Finland, Kymmenedalen och Södra Österbotten i projektet.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola börjar den 15 februari sitt arbete som projektchef för delprojektet i Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Publikationen Mera välfärd, mindre sjukvård sammanställer vad projektet Välfärd för kommuner över gränser åstadkom under tre år. Åren innehöll nya samarbetsformer, pilotprojekt, seminarier, konstverkstäder och föreställningar i tre österbottniska landskap.

Tack vare projektet har många kommuner och gemenskaper fått nya kulturtjänster, men det finns mer att göra framöver i och med att målet är att få med konst- och kulturbaserade välfärdstjänster som en del av landskapens social- och hälsovårdstjänster.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo (Södra Österbottens förbund),
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Read Full Post »

Är robotik något som intresserar? Utbildningssamarbetsprojektet inom modern robotik förevisar tisdagen den 19 december kl. 12–16 i Vasa olika lösningar inom robotik. Alla är välkomna till Vasa yrkeshögskolas fastighet Alere (Wolffskavägen 31) för att lyssna, diskutera och bli klokare!

De konkreta företagsexemplen kompletteras av filosof Esa Saarinens anförande om mänsklighet i industrirobotik.

Seminariet är gratis, men anmälan är nödvändig. Auditorium Florence har plats för 180 personer. Seminariespråket är finska.

Utbildningssamarbetsprojektet inom modern robotik är gemensamt för Vasa, Tammerfors och Åbo yrkeshögskolor. Österbottens förbund har beviljat det finansiering i form av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet med projektet är att höja kunskapsnivån om nutida robotik i läroinrättningar och företag samt sänka tröskeln att börja använda ny robotteknik.

 

Ytterligare information och anmälan:

Read Full Post »

Birkaland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten presenterar på webbplatsen Villimpi länsi resultaten av projekt som fått finansiering från ERUF. Ett stort antal projektgenomförare och intressenter har intervjuats för webbplatsen, som finns på finska och engelska. Artiklarna och videoklippen förmedlar en bild av ett framåtsträvande område som satsar hårt på digitalisering.

I bloggen på webbplatsen är ordet fritt för ERUF-aktörerna i området. Ta tillfället i akt att berätta om god praxis och bra lösningar och insikter. Framgångshistorier är till för att delas!

Strukturfonderna i Västra Finland finns numera också på Facebook. Följ sidan eller gilla den, så har du bättre koll än tidigare på allt som händer ute på fältet.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 044 320 6909, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

 • Projektet Enni – Applikation för energisparande i offentliga byggnader föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 89 817 euro) för tiden 1.6.2017–30.4.2019. Syftet med projektet är att underlätta energisparande i offentliga byggnader genom att ge kommunerna tillgång till en gratis applikation för energisparande. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen ger en möjlighet till nya grepp och samutveckling också inom integration. En konkret möjlighet att delta i utformningen av den nya integrationsservicen är seminariet Integration i det nya landskapet, som arrangeras i Vasa torsdagen den 21 september. Välkommen att möta upp för att lyssna och diskutera!

På heldagsseminariet behandlas bland annat den nya integrationslagen samt kommunernas och myndigheternas integrationsarbete. Intressant är också att höra forskare Mahdi Hamidis erfarenheter av integration. Anförandena hålls på svenska, på finska eller på engelska.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen betalar var och en själv. Tiden för anmälan går ut fredagen den 8 september.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Österbottens förbunds projekt En bra start i Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, projektet En bra stig och Resursringen.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Ritva Mertaniemi (En bra start i Österbotten),
  tfn 044 366 4148, e-post: ritva.mertaniemi@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Older Posts »