Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2016

Remissinstanserna har varit övervägande positiva till programmet för deltagande och bedömning för Österbottens landskapsplan 2040. Programmet anses vara välgjort och överskådligt. Utlåtandena går också in på det fortsatta arbetet med planen: vad för teman och vilka intressenter som ska beaktas och vilka utredningar som bör göras.

Planläggningsdirektör Ann Holm gläder sig över det att programmet har blivit läst noga. Det visar att landskapsplanens innehåll och utvecklingen av landskapet är något som intresserar. Genom gensvaret får planläggarna relevant information om planområdet och veta vad intressenterna värdesätter. Alla synpunkter är därför viktiga, även om alla önskemål inte kan tillgodoses.

Remissinstanserna har till exempel föreslagit fler utredningar än de som nämns i programmet för deltagande och bedömning. Merparten av förslagen får vänta till senare, eftersom Österbottens förbunds resurser är begränsade. Vissa teman, däribland havsplanering och användning av myrmarker, kan eventuellt tas upp när det i sinom tid blir dags att uppdatera den nya landskapsplanen.

Förbundet avser att framöver ha ett tätare uppdateringsintervall så att planen ses över med fyra års cykler. Alla teman behandlas inte varje gång, utan planen uppdateras till de delar landskapsstrategin fordrar det och planen är förverkligad eller föråldrad. Fördelen med en sådan rullande plan är att den ger möjlighet att snabbare svara mot samhälleliga förändringar.

 

Arbete med stramt tidsschema

 

Tidsplanen för planläggningen har väckt frågor. Vad händer med landskapsplanen i den enorma regionförvaltningsreform som hägrar om några år?

Ann Holm förväntar sig inga stora omvälvningar, eftersom landskapen kommer att fortsätta ansvara för ledningen och planeringen av områdesanvändningen. För alla eventualiteter är arbetet med den nya landskapsplanen ändå schemalagt att vara klart före reformen. Målet är att kunna lägga fram ett planutkast hösten 2017 och ett planförslag hösten 2018. Om synpunkterna på förslaget inte föranleder större ändringar kan planen föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av samma år eller i början av år 2019.

Alla centrala beslut gällande landskapsplanen tas av landskapsstyrelsen eller landskapsfullmäktige. Idag godkände landskapsstyrelsen bemötandena till de utlåtanden och åsikter som erhållits om programmet för deltagande och bedömning. Mer planläggningsärenden står på agendan om knappt en månad, när landskapsstyrelsen ska ta ställning till målen för den nya landskapsplanen.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen tillsätter en delegation som ska samordna och utveckla utbildningen och vägledningen i landskapet. Gruppen blir relativt stor med representanter för de viktigaste läroinrättningarna i landskapet, näringslivet och myndigheter.

En av delegationens uppgifter är att påbörja arbetet med en utbildningsstrategi för landskapet och följa utfallet av den. Delegationen ska också följa förändringar i omvärlden och bedriva intressebevakning till förmån för utbildningen i regionen.

Till sin hjälp får delegationen ett sekretariat och två sektioner. Sektionen för livslång vägledning samordnar och utvecklar tjänsterna inom livslång vägledning och fångar upp signaler från fältet till delegationen, medan prognostiseringssektionen samordnar och utvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten.

Grupperna tillsätts för en viss tid. På grund av den förestående landskapsreformen går den första mandatperioden undantagsvis ut 31.12.2019.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Kimmo Riusala,
  tfn 06 320 6528, e-post: kimmo.riusala@obotnia.fi

Read Full Post »

Att döma av omröstningen i tävlingen Årets österbottning sätter vi i Österbotten värde på välgörare i vardagen. Gunilla Luther-Lindqvist från Jakobstad fick nämligen ett överväldigande stöd och avgick som vinnare. Tyngdlyftaren Fredrik Smulter och djurvårdare Markku Harju kom tvåa respektive trea.

Gunilla Luther-Lindqvist är hjälparbetare och ordförande för föreningen Nada-Nord, som ägnar sig åt hjälparbete både i Finland och utomlands. Fokus ligger nu på att hjälpa flyktingar som saknar mat, kläder och tak över huvudet. Luther-Lindqvist har bland annat gjort flera biståndsresor till Turkiet och till den grekiska ön Lesbos. Nästa resa för välgörenhetsorganisationen går till Libanon, där det bor mängder av syriska flyktingar i usla förhållanden.

Årets österbottning tog emot sitt pris idag i samband med landskapsfullmäktiges möte i Vasa.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsfullmäktige valde idag efter omröstning överdirektören vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Kaj Suomela till ny landskapsdirektör i Österbotten. Han är utbildad agronomie- och forstmagister.

Suomela valdes för en femårsperiod, 1.5.2017–30.4.2022.

Landskapsfullmäktige beviljade Olav Jern avsked från tjänsten som landskapsdirektör från 1.5.2017, då han går i pension.

Read Full Post »

Nyhetsposten startar en ny artikelserie, Månadens projekt. I den presenteras särskilt lyckade utvecklingsprojekt som förbundet har finansierat. Först ut i blickfånget är Vasaregionens Utveckling Ab:s projekt där en accelerator satte sprätt på energibranschen.

 

Energy Innovation & Entrepreneurship Forum

 

Företagsrådgivare Marko Koski på Vasaregionens Utveckling Ab lotsade i nästan ett år ett projekt vars målsättning var att stöda tillväxten av startupföretag i energibranschen. Hurudana resultat kan ses nu, när det börjar vara ett år sedan projektet Energy Innovation & Entrepreneurship Forum (EIEF) avslutades?

– Tack vare projektet vet vi nu vad som krävs för att starta upp en accelerator inom energibranschen, konstaterar Koski. Vi lyckades skapa ett koncept som nu håller på att bli verklighet. Det är också viktigt att påpeka att projektet lärde oss att definiera målnivån, så att verksamheten också ur internationellt perspektiv håller hög kvalitet.

EnergySpin-acceleratorn ska stå färdig i år, fortsätter Koski. Den ingår också som ett element i det tillväxtavtal som Vasaregionen har ingått med staten för åren 2016–2018.

Projektet ville också skapa ett nytt evenemang för energibranschen och med hjälp av det sammanföra investerare och startupföretag. Det resulterade i forumet EnergySpin, som gav de olika aktörerna möjlighet att mötas och som arrangerades på nytt i år under evenemangsveckan Vaasa EnergyWeek.

Ända från början av projektet var tankarna inriktade på global verksamhet, och därför togs sikte på utländska företag.

– Det koncept som skapades i projektet gör det möjligt att nå intresserade startupföretag runtom i världen, berättar Koski. Han är nöjd med projektets resultat.

– EIEF är orsaken till att många samarbetspartner utanför regionen nu ser varför det är klokt att placera en sådan här verksamhet i Vasaregionen.

 

Ytterligare information:

Read Full Post »

 • Projektet BIL – Biogas i trafiken föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 52 430 euro) för tiden 1.6.2016–30.4.2017. Syftet med projektet är att undersöka de ekonomiska och materiella förutsättningarna att utöka produktionen av biogas samt försöka öka användningen och produktionen av biogas i landskapet Österbotten. I projektet söks lämpliga platser för rötningsanläggningar för biogas och tankplatser för gas. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet MoRo – Utbildningssamarbetsprojekt inom modern robotik föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 113 145 euro) för tiden 1.4.2016–31.12.2017. Målet med projektet är att höja kunskapsnivån om nutida robotik i läroinrättningarna genom att skapa en virtuell simuleringsmiljö och en fjärrprogrammeringsmiljö för modern robotik och anskaffa en robot som klarar framtida automationsbehov. – Huvudman för projektet, som har landskapen Österbotten, Birkaland och Egentliga Finland som målområde, är Oy Vaasan ammattikorkeakoulu.

Read Full Post »

I Österbotten bereds landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i olika grupper. Kommunikationen om reformen planeras av en kommunikationsgrupp med representanter för Österbottens förbund, NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens räddningsverk, Vasa stad, Österbottens arbets- och näringsbyrå samt staden Jakobstad. En viktig del av arbetet är att sprida aktuell information till samtliga målgrupper, och därför kommer gruppen att skapa ett kontaktnätverk med nyckelpersoner för kommunikationen i Österbotten.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Mikaela Jussila,
  tfn 044 320 6696, e-post: mikaela.jussila@obotnia.fi

Om reformen på Österbottens förbunds webbplats:

Nationell webbplats om reformen:

Read Full Post »

Older Posts »