Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Planläggning’ Category

Remissinstanserna har varit övervägande positiva till programmet för deltagande och bedömning för Österbottens landskapsplan 2040. Programmet anses vara välgjort och överskådligt. Utlåtandena går också in på det fortsatta arbetet med planen: vad för teman och vilka intressenter som ska beaktas och vilka utredningar som bör göras.

Planläggningsdirektör Ann Holm gläder sig över det att programmet har blivit läst noga. Det visar att landskapsplanens innehåll och utvecklingen av landskapet är något som intresserar. Genom gensvaret får planläggarna relevant information om planområdet och veta vad intressenterna värdesätter. Alla synpunkter är därför viktiga, även om alla önskemål inte kan tillgodoses.

Remissinstanserna har till exempel föreslagit fler utredningar än de som nämns i programmet för deltagande och bedömning. Merparten av förslagen får vänta till senare, eftersom Österbottens förbunds resurser är begränsade. Vissa teman, däribland havsplanering och användning av myrmarker, kan eventuellt tas upp när det i sinom tid blir dags att uppdatera den nya landskapsplanen.

Förbundet avser att framöver ha ett tätare uppdateringsintervall så att planen ses över med fyra års cykler. Alla teman behandlas inte varje gång, utan planen uppdateras till de delar landskapsstrategin fordrar det och planen är förverkligad eller föråldrad. Fördelen med en sådan rullande plan är att den ger möjlighet att snabbare svara mot samhälleliga förändringar.

 

Arbete med stramt tidsschema

 

Tidsplanen för planläggningen har väckt frågor. Vad händer med landskapsplanen i den enorma regionförvaltningsreform som hägrar om några år?

Ann Holm förväntar sig inga stora omvälvningar, eftersom landskapen kommer att fortsätta ansvara för ledningen och planeringen av områdesanvändningen. För alla eventualiteter är arbetet med den nya landskapsplanen ändå schemalagt att vara klart före reformen. Målet är att kunna lägga fram ett planutkast hösten 2017 och ett planförslag hösten 2018. Om synpunkterna på förslaget inte föranleder större ändringar kan planen föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av samma år eller i början av år 2019.

Alla centrala beslut gällande landskapsplanen tas av landskapsstyrelsen eller landskapsfullmäktige. Idag godkände landskapsstyrelsen bemötandena till de utlåtanden och åsikter som erhållits om programmet för deltagande och bedömning. Mer planläggningsärenden står på agendan om knappt en månad, när landskapsstyrelsen ska ta ställning till målen för den nya landskapsplanen.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Österbottens förbund är synnerligen kritiskt till miljöministeriets förslag till nationellt värdefulla landskapsområden. Som ett resultat av en uppdaterande inventering kommer vissa områden inte längre att ingå i urvalet av landskapsområden, och avgränsningarna av många äldre objekt föreslås bli ändrade.

Förbundet godkänner till exempel inte förslaget till Kvarkens skärgårdslandskap och Björköby skärgårds kulturlandskap. De vidsträckta vattenområden, holmar och skär som omfattas av avgränsningarna ingår till stor del i Natura 2000-områden, naturskyddsområden och världsarvet, trots att den uttryckliga föresatsen i förslagen varit att undvika överlappningar.

Förbundet anser att Harrström ådals kulturlandskap och Laihela ådals kulturlandskap inte ska upptas som nationellt värdefulla landskapsområden, eftersom de berörda kommunerna har motsatt sig detta. Däremot kvarstår Harrström by som nationellt värdefull.

Den nuvarande avgränsningen för Härkmeri kulturlandskap vill förbundet behålla, eftersom den bäst visar på områdets kulturvärden. Miljöministeriet föreslår en utvidgning av området.

Förbundet anser att också kulturlandskapet i Orisberg samt Gamla Vasa ska tas med som nationellt värdefulla landskapsområden. I ministeriets förslag mister Gamla Vasa sin status som nationellt värdefull landskapssevärdhet.

 

Ytterligare information:

 • miljösakkunnig Christine Bonn,
  tfn 06 320 6535, e-post: christine.bonn@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsplanen_sloganÄr du intresserad av att veta mer om hur arbetet med landskapsplanen 2040 går framåt? Vill du läsa olika regionala opinionsbildares blogginlägg om regional utveckling? Beställ då nyhetsbrevet Ditt Österbotten. Det första blogginlägget (på finska) är skrivet av professor Hannu Katajamäki.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Mikaela Jussila,
  tfn 06 320 6524, e-post: mikaela.jussila@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund har påbörjat arbetet med Österbottens landskapsplan 2040. Ett första planutkast torde stå klart hösten 2017, men det finns ingen orsak att hålla inne med sina frågor och funderingar till dess. Början av planläggningsprocessen är rätt tid att fråga om det tänkta innehållet i planen eller fundera på hur ditt Österbotten skulle kunna se ut år 2040.

Förbundet arrangerar i veckan två öppna workshopar, som alla intresserade är välkomna att delta i. I workshoparna berättar planläggarna om planarbetets olika faser och svarar på publikens frågor. Den första workshopen hålls tisdagen den 26 januari kl. 18–20 i stadshuset i Närpes och den andra torsdagen den 28 januari kl. 18–20 i Kulturhuset AX i Bennäs.

Ta chansen att påverka! Ingen förhandsanmälan till workshoparna behövs.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Enheten för områdesplanering vid Österbottens förbund har fullt upp under de närmaste åren, eftersom den har påbörjat arbetet med en ny landskapsplan. Planen omfattar hela landskapet och behandlar alla de delområden som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Målåret för den nya planen, som i sinom tid kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner, är 2040.

Så här i början handlar arbetet med planen mycket om insamling av fakta. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en plan basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar, så förbundet gör eller låter göra utredningar av de mest skiftande slag. Som bäst utreds till exempel skjutbanor, värdefulla kulturmiljöer i landskapet samt fiske- och småbåtshamnar, och nästa år sätts bland annat servicenätet och rekreationsområdena under lupp.

Enligt den preliminära tidsplanen kommer ett planutkast att kunna läggas fram hösten 2017 och ett planförslag hösten 2018. Om synpunkterna på planförslaget inte föranleder större ändringar kan planen föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av samma år eller i början av år 2019. Slutfasen i planläggningsprocessen går snabbare nu när landskapsplanen inte längre måste fastställas av miljöministeriet.

 

Viktigt med dialog

 

Österbottens landskapsplan 2040 utarbetas i en öppen och interaktiv process. Målsättningen är att få till stånd en äkta dialog där olika intressen lyfts fram och diskuteras. Synpunkter på planen samlas in under olika faser av arbetet och på olika sätt, så att alla har möjlighet att få sin röst hörd.

Första möjligheten att tycka till infinner sig strax efter årsskiftet, när programmet för deltagande och bedömning läggs fram. Programmet är framlagt i landskapets samtliga kommuner och i förbundets ämbetsverk 6.1–12.2. Under den tiden begärs utlåtanden av myndigheter och övriga intressenter kan framföra sin åsikt.

I januari arrangeras regionvis tre landskapsforum för att presentera arbetet med planen för invånare och övriga intressenter. Tidpunkten för forumen meddelas senare – håll utkik efter annonser på webben och i dagstidningarna!

Information om möjligheterna att påverka finns också på landskapsplanens webbplats. Dessutom är det alltid möjligt att kontakta planläggarna på förbundet, antingen per e-post, telefon, på nätet eller genom att besöka förbundets ämbetsverk.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Miljöministeriet fastställde förra veckan den andra etapplandskapsplanen för Österbotten. Planen gäller i första hand vindkraft.

Den fastställda landskapsplanen gör det möjligt att i betydande grad öka utbyggnaden av vindkraft i Österbotten. I planen anvisades 30 regionalt betydande områden för vindkraftverk, av vilka fem inte fastställdes på grund av otillräckliga utredningar. De fem som inte fastställdes är vindkraftsparkerna Molpe, Arstu, Västervik, Torkkola och Naarajoki. För Molpe, Arstu och Västervik blev stötestenen de eventuella konsekvenserna för fågellivet, medan Torkkola och Naarajoki ansågs komma för nära det värdefulla kulturlandskapet vid Kyro älv.

I ett vindkraftsområde av regional betydelse finns minst tio kraftverk. Mindre vindkraftsparker kan ingå i kommunala planer. De områden som anvisas i landskapsplanen är lämpliga för vindkraftsproduktion, men kan också användas för annat om kommunerna så önskar.

Österbottens förbund är tillfreds med fastställelsebeslutet. Den fastställda planen ger goda förutsättningar att nå målsättningarna för energiförsörjningen i landskapet.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Landskapsförbunden och Finlands miljöcentral kommer att starta två samarbetsprojekt för att göra landskapsplanernas datainnehåll och utseende enhetligare. Den ena projektet sysslar med harmonisering av planerna och det andra med den visuella biten.

Harmoniseringen är viktig, eftersom floran av beteckningar skapar tolkningssvårigheter för användarna. Projekten tar fram en datamodell och en guide för harmonisering av landskapsplaneringen, kursar planläggarna i att följa anvisningarna och skapar ett visualiseringsbibliotek för beteckningarna som stöd för ett standardiserat planläggningsarbete. Projekten pågår i två år.

På grund av EU:s Inspire-direktiv måste landskapsförbunden senast i slutet av år 2020 göra sitt kartmaterial tillgängligt i enhetlig form på nätet.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsingenjör Gustav Nygård,
  tfn 050 375 9422, e-post: gustav.nygard@obotnia.fi
 • Finlands miljöcentral (på finska)

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »