Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 9/2017’ Category

Landskapsdirektör Kaj Suomela lade idag fram sitt preliminära förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 för landskapsstyrelsen. Målet för år 2018 är ett nollresultat, vilket förutsätter kapade verksamhetskostnader och statlig finansiering för att täcka kostnaderna för landskapsreformen.

Hur mycket pengar förbundet får av staten för reformarbetet är än så länge ovisst, så budgetförslaget präglas i flera avseenden av osäkerhet. Enligt förslaget kommer medlemskommunernas betalningsandelar att vara lika stora som i år.

Nästa år påverkas förbundets verksamhet på ett påtagligt sätt av landskapsreformen. Ämbetsverket ansvarar för förberedelserna ända till början av juni, när lagstiftningen om det nya landskapet väntas träda i kraft. Samtidigt får det temporära beredningsorganet officiell status.

Parallellt med reformarbetet ska förbundet också sköta sina sedvanliga lagstadgade och andra uppgifter. Där finns det mycket att stå i, exempelvis arbetet med Österbottens landskapsplan 2040. Om allt går som det är tänkt läggs ett planutkast fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018. Också inom regionutvecklingen riktas blicken mot framtiden: den strukturfondsperiod som börjar år 2021 förbereds i väsentliga delar i Europeiska unionen och medlemsländerna år 2018.

Förbundet förhandlar om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen med medlemskommunerna nästa vecka. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet på nytt senare i oktober.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund och Kristinestad är oense om det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby, som finns inritat i Österbottens landskapsplan 2030. Förbundets tjänstemän vill ta med området i den nya landskapsplanen 2040 medan Kristinestad vill få bort det ur planen.

Landskapsfullmäktige behandlade i april en motion i ärendet och beslöt då att beteckningen för havsvindkraftsområde inte stryks ur landskapsplanen. Direkt efter beslutet inlämnades en andra motion med nästan samma innehåll till fullmäktige. Som svar på den beslöt landskapsstyrelsen idag föreslå fullmäktige att havsvindkraftsområdet i Sideby anvisas också i Österbottens landskapsplan 2040.

Landskapsstyrelsen anser att det vore oändamålsenligt att inte anvisa havsvindkraftsparken i landskapsplanen. Beteckningen är på intet sätt förpliktande, utan det är upp till Kristinestad att bestämma om vindkraftsområdet ska förverkligas eller inte. Staden kan även välja att ha en annan användning av området.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen utsåg idag inom sig sex kommunala representanter till landskapets samarbetsgrupp för mandattiden 2017–2021. Valda blev Ann-Sofi Backgren, Folke Storbacka, Joakim Strand, Johanna Holmäng, Steven Frostdahl och Anne-Marie Viinamäki. Till ordförande utsågs Michael Luther.

De kommunala representanterna utgör en tredjedel av sammansättningen i landskapets samarbetsgrupp. De andra medlemmarna företräder statliga myndigheter och organisationer samt arbetsmarknads-, närings- och miljöorganisationer, och de utses senare i höst på förslag av parterna.

I samarbetsgruppens uppgifter ingår bland annat att godkänna landskapsprogrammets genomförandeplan, som bereds vartannat år, och ge utlåtanden om projektansökningar. Samarbetsgruppen tar tag i genomförandeplanen direkt på sitt följande möte, som hålls på tisdag nästa vecka.

Längden på samarbetsgruppens mandatperiod kan komma att ändras på grund av den pågående landskapsreformen.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsens representant i kulturnämnden är Anita Niemi-Iilahti.

Förbundets representanter i Mittnordenkommittén är Ann-Sofi Backgren, Peter Boström, Piia Yli-Heikkuri och Anne-Marie Viinamäki.

I arbetsutskottet för samarbetsområdet för landskapsförbunden i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten representeras Österbotten av landskapsfullmäktiges presidium, landskapsstyrelsens presidium och landskapsdirektören.

På ordförandemötena inom samarbetsområdet för Västra Finland företräds förbundet av landskapsfullmäktiges ordförande Matias Mäkynen och landskapsstyrelsens ordförande Joakim Strand. Den sistnämnde är också förbundets representant i delegationen vid Finlands Kommunförbund.

Read Full Post »

Hur ser ditt Österbotten ut i framtiden? Vad är viktigt för dig i landskapet?

Då det nya landskapet Österbotten inleder sin verksamhet 2020 får invånarna större möjligheter att påverka. Invånarnas åsikt får nu en central roll i beredningen. I Österbottens förbunds medborgarenkät utreds vilka värderingar som ska ligga till grund för det nya landskapet. Svaren används för att bereda visionen, målsättningarna och strategin för det nya Österbotten.

Enkäten hittar du via reformens webbplats, 2020.osterbotten.fi.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

I vårvintras utreddes invånarnas välfärd i de österbottniska landskapen med hjälp av en omfattande expertenkät. De preliminära resultaten av den presenteras i Vasa social- och hälsovårdsverk (Krutkällarvägen 4) torsdagen den 5 oktober kl. 12.30–15.50.

Efter presentation av resultaten och eftermiddagskaffe funderar vi i arbetsgrupper på hur fakta om välfärden kan utnyttjas för beslutsfattande och ledning, förbättring av servicen och i kundarbete.

Dagen riktar sig till ledande tjänsteinnehavare i kommunerna samt medlemmar i välfärdsarbetsgrupper och arbetsgrupper för kunskapsproduktion inom vården och andra centrala välfärdsaktörer. Anmäl dig senast tisdagen den 3 oktober till Tuula Mulju (se kontaktinformationen nedan).

Seinäjoki yrkeshögskola, Mellersta Österbottens, Södra Österbottens och Österbottens förbund samt SONet BOTNIA har genomfört välfärdsbarometern tillsammans.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Tuula Mulju (SONet BOTNIA),
  tfn 040 524 9933, e-post: tuula.mulju@vaasa.fi

Read Full Post »

För att fira Finland 100-jubileumsåret ordnar justitieministeriet och Jakobstads stad ett miniseminarium om företagande och näringsverksamhet måndagen den 23 oktober kl. 12.30–15.45 i Jakobstad. Syftet med seminariet är att diskutera på vilket sätt företagande kan främjas på lokal nivå och i hela landet.

Vid seminariet söks nya sätt att främja och stärka dialogen mellan företagarna och beslutsfattarna. Kom alltså till Schaumansalen (Köpmansgatan 10) för att lyssna, begrunda och diskutera!

Seminariet är gratis och har plats för högst 50 deltagare. Seminariet ordnas på svenska, men anföranden kan framföras även på finska.

Anmälningar tas emot fram till måndagen den 16 oktober.

Read Full Post »

Older Posts »