Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 8/2017’ Category

Arbetet med ett nytt landskapsprogram för Österbotten är på sluttampen. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslutade idag att utkastet till program läggs fram och skickas på remiss till kommunerna och till andra centrala intressenter. Dokumentet hålls framlagt från den 6 september till den 5 oktober.

Det nya landskapsprogrammet för åren 2018–2021 grundar sig på den långsiktiga landskapsöversikt som år 2014 godkändes som en del av Österbottens landskapsstrategi. Enligt målbilden i landskapsöversikten ska Österbotten år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Samma huvudmål återfinns fortsatt i det nya landskapsprogrammet, men de kommer att ha nya tonvikter under nästa fyraårsperiod.

– Prioriteringarna avspeglar en föränderlig värld och ett behov av riktade insatser, säger utvecklingsplanerare Irina Nori. Till exempel är det viktigt att företagen kommer in på tillväxtbanan igen efter många svaga år, och därför vill vi nu satsa särskilt på att öka deras livskraft. I den omvälvande landskapsreformen gäller det å sin sida att se till att det i det nya landskapet produceras service för allas behov.

De två andra prioriteringarna siktar på att bygga upp ett resurssmart samhälle och stärka olika befolkningsgruppers engagemang.

Insatserna genomförs huvudsakligen med medel från staten och kommunerna, EU-program och nationella särskilda program samt med myndigheternas verksamhetsanslag. Finansieringsplanen preciseras genom en genomförandeplan, som görs vartannat år.

Efter remissbehandlingen behandlas landskapsprogrammet och dess miljörapport en gång till i landskapsstyrelsen innan de föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande senare i höst.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Europakontorets direktör Sanna Alaranta har sagt upp sig. EU-sakkunnig Anna-Maria Mäkelä sköter uppgiften som direktör till dess att en efterträdare blir rekryterad.

Kulturchef Tarja Hautamäki fortsätter som expertmedlem i fullmäktige för Finlands Hembygdsförbund mandatperioden 2017–2019.

Read Full Post »

 • Projektet Enni – Applikation för energisparande i offentliga byggnader föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 89 817 euro) för tiden 1.6.2017–30.4.2019. Syftet med projektet är att underlätta energisparande i offentliga byggnader genom att ge kommunerna tillgång till en gratis applikation för energisparande. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Österbottens förbund har ingått avtal om att hyra arbets- och mötesrum i Brändö företagscentrum i Vasa. Avtalet är tecknat för det temporära beredningsorganets räkning, eftersom detta får rättshandlingsförmåga först efter att lagstiftningen om landskapsreformen har trätt i kraft.

Landskapsstyrelsen beslöt idag att lokalerna inreds med hyrda möbler. Förbundet får tillgång till lokalerna i början av oktober.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Social- och hälsovårdsministeriet arrangerar tillsammans med andra ministerier regionala möten för att fundera på hur man i landskapsreformen på ett tväradministrativt sätt kan främja hälsa och välfärd och olika befolkningsgruppers delaktighet. Syftet med landskapsturnén är att stödja den sektorsövergripande beredningen i kommunerna och landskapen.

Mötet i Österbotten hålls onsdagen den 20 september kl. 9–16 på hotell Cumulus Resort Tropiclandia i Vasa (Kärleksstigen 3). Det inleds med ett interaktivt seminarium och fortsätter på eftermiddagen med workshoppar, där deltagarna tar fram konkreta förslag till den fortsatta beredningen. Mötet har simultantolkning.

Mötet är öppet för alla intresserade. Lunchen betalar var och en själv, men annars kostar det ingenting att delta. Förmiddagens program kan följas också via fjärranslutning.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 september.

 

Program och anmälan:

Read Full Post »

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen ger en möjlighet till nya grepp och samutveckling också inom integration. En konkret möjlighet att delta i utformningen av den nya integrationsservicen är seminariet Integration i det nya landskapet, som arrangeras i Vasa torsdagen den 21 september. Välkommen att möta upp för att lyssna och diskutera!

På heldagsseminariet behandlas bland annat den nya integrationslagen samt kommunernas och myndigheternas integrationsarbete. Intressant är också att höra forskare Mahdi Hamidis erfarenheter av integration. Anförandena hålls på svenska, på finska eller på engelska.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen betalar var och en själv. Tiden för anmälan går ut fredagen den 8 september.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Österbottens förbunds projekt En bra start i Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, projektet En bra stig och Resursringen.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Ritva Mertaniemi (En bra start i Österbotten),
  tfn 044 366 4148, e-post: ritva.mertaniemi@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Österbottens förbund bjuder in organisationer och föreningar att delta i utvecklingen av det nya landskapet. Det första organisationsforumet, som arrangeras tisdagen den 10 oktober, ger parterna möjlighet att träffas och diskutera samarbetsmöjligheter. Platsen där det händer är hotell Cumulus Resort Tropiclandia i Vasa (Kärleksstigen 3).

Till organisationsforumet kan du komma när som helst mellan klockan 15 och 19 och stanna så länge som intresse finns. På plats finns stationer där du kan komma med idéer till samarbete mellan organisationerna och det nya landskapet, rösta på samt tycka till om andras förslag. Med jämna mellanrum utlovas också kort info om och goda exempel på samarbete mellan offentliga och tredje sektorn.

Forumet är avgiftsfritt och tvåspråkigt. Anmäl dig senast måndagen den 2 oktober. Kom också ihåg att svara på förhandsenkäten! Svara gärna även om du inte kommer att delta i forumet.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »