Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 8/2016’ Category

Förödande, tendentiöst och grundlagsvidrigt. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund riktar skarp kritik mot reformen av jouren och den specialiserade sjukvården. – Regeringen planerar att koncentrera den mest krävande jouren dygnet runt till 12 sjukhus, men enligt förslaget ska Vasa centralsjukhus inte höra till dem.

I sitt utlåtande kräver landskapsstyrelsen bestämt att också Vasa centralsjukhus ska ha status som en enhet med med omfattande jour dygnet runt. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är vårdkvaliteten och patientsäkerheten på sjukhuset på toppnivå: exempelvis i fråga om vårdresultaten vid hjärtinfarkter, lårbensbrott och hjärninfarkter har Vasa centralsjukhus konstant varit ett av de 2–3 bästa sjukhusen i Finland. Att nedmontera en existerande och effektfull produktion av vård är under inga omständigheter förnuftigt.

Landskapsstyrelsen framhåller att Vasa centralsjukhus är Finlands enda klart tvåspråkiga sjukhus, som tillhandahåller vård för nästan 90 000 svenskspråkiga. De måste också i framtiden ha rätt att få service på sitt modersmål på lika grunder som de finskspråkiga. Grundlagsutskottet har tidigare entydigt konstaterat att man i administrativa områdesindelningar alltid ska välja det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna.

De föreslagna ändringarna i socialjouren känns inte lika skrämmande, även om Österbottens förbund utgår från att jouren även framöver kan ordnas som landskapsomfattande.

 

Vittgående konsekvenser

 

Konsekvenserna blir vittgående, om Vasa centralsjukhus blir utan omfattande jour dygnet runt. För en stor majoritet av befolkningen i Österbotten blir restiden till en enhet med omfattande jour lång. Till exempel är avståndet mellan Jakobstads sjukhus och Seinäjoki centralsjukhus 127 kilometer, vilket beroende på väglaget tar ca 1,5 h för ett utryckningsfordon att köra. Läget blir inte bättre av att Vasa centralsjukhus ligger längst från något universitetssjukhus.

Utan omfattande jour utarmas centralsjukhusets verksamhet. Det enda som blir kvar är jour inom allmän inremedicin samt geriatri, rehabilitering, mindre dagkirurgi och poliklinikverksamhet inom olika specialiteter. En radikal förändring med tanke på att Vasa centralsjukhus i dagsläget har 11 specialiteter med jour.

Enligt uppskattning leder en nedmontering och degradering av centralsjukhusets verksamhet till en halvering av antalet anställda, alltså en minskning på omkring tusen personer. På sikt är också rekryteringsproblem att vänta, eftersom läkare och annan vårdpersonal hellre söker sig någon annanstans.

Om sjukhuset mister sin omfattande jour har detta också konsekvenser för landskapets konkurrenskraft och attraktivitet. Enligt Vasa universitet uppgår Vasa centralsjukhus regionalekonomiska betydelse till mer än 120 miljoner euro per år.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Österbottens förbund lär bli tvunget att höja medlemskommunernas betalningsandelar år 2017. Landskapsreformen medför en massa arbete, men staten tänker tydligen inte ge landskapen några pengar för detta. Även om förbundet skarvar i med överskottet från tidigare år, 140 000 euro, räcker medlen inte till för att täcka verksamhetskostnaderna. Förslaget i den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2017–2019 är därför att nästa år höja kommunernas betalningsandelar med drygt sex procent.

Ökningen av verksamhetskostnaderna beror framför allt på förberedelserna inför landskapsreformen samt bytet av landskapsdirektör, när det under fyra månader erläggs lön till både den avgående och nya landskapsdirektören. Den största enskilda utgiftsposten i budgeten är som vanligt personalens löner.

Å andra sidan slimmas kostnaderna i mån av möjlighet, vilket betyder färre tidningsprenumerationer och upptryckningar och mindre generösa verksamhetsbidrag än tidigare. Konkurrenskraftsavtalet kapar 30 procent av personalens semesterpenning.

I budgetförslaget ingår ett anslag på 45 000 euro för arrangemangen kring Finlands 100-årsjubileum. Statsrådets kansli skjuter till lika mycket. Förbundet samordnar jubileumsåret i Österbotten och beviljar understöd till lokala evenemang.

 

Hektiskt år väntar

 

Nästa år påverkas förbundets verksamhet på ett påtagligt sätt av den förestående landskapsreformen. Den första fasen, förberedelserna, avslutas den 30 juni, och efter det tillsätts ett temporärt beredningsorgan i landskapet. Till organets uppgifter hör att förbereda valet av landskapsfullmäktige i januari 2018.

Parallellt med reformarbetet ska förbundet också sköta sina sedvanliga lagstadgade och andra uppgifter. Där finns det mycket att stå i, eftersom förbundet fortsatt ska utarbeta en landskapsplan och sköta annan planering på landskapsnivå, bedriva intressebevakning och ha hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden.

Som planläggare på landskapsnivå ser förbundet på region- och samhällsstrukturen långt in i framtiden. Målet är tre dynamiska centra och en regionstruktur som ger möjlighet att säkra servicen i pendlingsregionen. Som underlag för den nya landskapsplanen, som tar sikte på år 2040, görs en rad utredningar. Avsikten är att ett första planutkast ska stå klart hösten 2017.

Förbundet driver på Österbottens konkurrenskraft genom att styra regionala utvecklingsmedel till insatser som gagnar invånarna och näringslivet. Utöver strukturfondsmedel finns också nationell finansiering för små och snabba, experimentella åtgärder att tillgå.

Inom kultursektorn är strävan att göra barnkultur och danskonst tillgängliga för allt fler. Barnkulturnätverket i Österbotten Bark är numera en central aktör i den internationella organisationen Bridging Ages, som samlar arrangörer av tidsresor. Organisationen kommer att hålla sin årskongress i Österbotten år 2017.

Förbundet ska nu förhandla om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen med medlemskommunerna. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet på nytt i oktober.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala inleder idag arbetet som förändringsledare för beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten. Förändringsledarna börjar med att besöka kommunerna.

– Syftet är att vi ska ta del av hur varje kommun har ordnat sin social- och hälsovård och få en detaljerad bild av hur man hittills har arbetat i kommunerna, säger Jukka Kentala.

Enligt planerna ska förslaget om strukturerna inom social- och hälsovården ges före årsskiftet.

– Det paket med lagförslag som kom i juni gav inte svar på allt. Lagförslaget om valfriheten klarnar först i november och påverkar den framtida servicestrukturen i synnerligen hög grad. Under beredningen rättar vi oss efter vad som bestäms på riksnivå och kan fundera på olika alternativa lösningar innan regeringen kommit med några slutliga förslag. Ett engagerande arbete där temagrupper dryftar de framtida strukturerna inleds i höst, berättar Göran Honga.

Mer nys om regeringens planer får vi kanske nästa vecka, när familje- och omsorgsminister Juha Rehula och kommun- och reformminister Anu Vehviläinen samt förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju kommer till Österbotten. Rehula besöker Vasa på måndag, men sista dagen för anmälan har gått ut. Till minister Vehviläinens regionala möte om landskapsreformen finns det däremot lite tid kvar att anmäla sig. Mötet hålls tisdagen den 13 september kl. 9–11.25 i Vasa, och det är avsett för aktörerna i landskapet.

 

Anmälan:

Read Full Post »

Österbottens förbund ordnar tisdagen den 13 september en tudelad kortkurs för ERUF-projektgenomförare. På förmiddagen kl. 10–12 är temat projektkommunikation och på eftermiddagen kl. 13.15–15.15 ges tips om hur man fyller i en projektansökan. Lunchen serveras på restaurang Strampen.

Den avgiftsfria kortkursen hålls i förbundets ämbetsverk på Sandögatan 6 i Vasa. Anmäl dig senast fredagen den 9 september!

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 044 320 6909, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Projektet Fifty/Sixty tänker hjälpa kommuner att minska energiförbrukningen.

– Genom att fokusera på åtgärder som inte kräver investeringar vill vi göra det enklare att spara energi i offentliga byggnader, säger projektchef Merja Pakkanen. Målet är att hjälpa kommuner med att komma igång med energisparprojekt så att de som använder lokalerna själva planerar vad som ska göras.

Man kan komma långt genom att påverka rutinerna och attityderna hos användare av offentliga byggnader. Om användarna själva får planera sparåtgärderna kan man komma än längre. Fifty/Sixty erbjuder kommunerna hjälp i form av en användarvänlig webbapplikation, som gör det lättare att planera olika sätt att spara energi.

 

Vill du läsa hela artikeln?

Read Full Post »

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en sakkunniggrupp för att bereda ett förslag till reform av museernas, teatrarnas (inklusive dans och cirkus) och orkestrarnas statsandelssystem. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober 2017.

Målet är att utveckla finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar på aktörsfältet och i samhället, framtidens utmaningar, stöder en verkningsfull verksamhet av hög kvalitet samt uppmuntrar till reformer. Utgångspunkten är att den regionala tillgången till konst och kultur ska vara säkerställd också i framtiden.

För tillfället omfattas 121 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar av statsandelssystemet.

 

Read Full Post »

 • 7.9.2016 kl. 13–17, Vasa (Vasa stadshus)
  Seminariet Kulturellt perspektiv på det lokala.
 • 7.9.2016 kl. 17, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 13.9.2016 kl. 10–15.15, Vasa (Österbottens förbund)
  Första hjälpen i projekttexter.
 • 14.9.2016 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 3.10.2016 kl. 14, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 7.10.2016 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 7.10.2016 kl. 18
  Träff med förbundets medlemskommuner.
 • 10.10.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 11.10.2016 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 18.10.2016 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 24.10.2016 kl. 10
  Landskapsfullmäktige sammanträder.

Read Full Post »