Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 7/2017’ Category

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund anser att det krävs omedelbara åtgärder för att förutse och minska de skador som orsakas av storskarv. Landskapsstyrelsen tänker skicka en skrivelse till riksdagen för att föreslå att naturvårdslagen ska ändras.

I Finland är storskarven fridlyst året runt, och enda sättet att reducera stammen och förhindra skador är för närvarande genom undantagstillstånd som beviljas av en myndighet. Problemet med det nuvarande systemet är att det ingriper i efterhand, eftersom det baserar sig på att påvisa skada. Landskapsstyrelsen ser hellre att det vore möjligt att proaktivt göra undantag från skyddet av storskarven, om risk för allvarlig skada föreligger.

Förslaget till lagändring, som har utarbetats i regionen, skulle ge exempelvis fiskare rätt att störa samt döda storskarvar genom att skjuta nära fångstredskap och i särskilda problemområden där skarvkolonierna åsamkar fiskbeståndet speciellt stor skada.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund utsåg idag fem spetsprojekt inom trafik och logistik som ska förbättra tillgängligheten, möjligheterna att färdas, tjänsterna inom transport och mobilitet och näringslivets transporter. Tre av dem berör hela landskapet, nämligen riksväg 8, Kvarken och riksväg 3. Regionala trafikprojekt är å sin sida stamväg 67 och Kasköbanan samt stamväg 68.

Arbetet med spetsprojekten handlar om att driva planer framåt och försöka få loss finansiering. Ett mål är att bygga omkörningsfiler på vissa sträckor och avlägsna brister i säkerheten på huvudlederna.

Spetsprojekten omfattar de viktigaste delarna i trafiknätet i landskapet och de leder där trafikmängderna tros öka snabbast eller där det uppenbart finns ett stort intresse av att förbättra lederna.

 

Ytterligare information:

 • trafikexpert Tero Voldi,
  tfn 044 320 6568, e-post: tero.voldi@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapet Österbotten har fått ett nytt kulturprogram, som gäller tillsvidare från och med den 1 januari 2018. Landskapsstyrelsen godkände för sin del programmet idag.

Det nya programmet är en fortsättning på det föregående, så målen och tyngdpunktsområdena är i stort sett oförändrade. Inte heller visionen behövde omformuleras, utan den lyder fortfarande så här: ”I Österbotten är kulturen en integrerad del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.”

Kulturprogram Österbotten utgör en allmän referensram för arbetet med att främja kulturen i Österbotten, och kommunerna kan stöda sina kulturplaner på det.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

 • Projektet BothniaTM – Drivkraft för hållbar utveckling i Österbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 75 754 euro) för tiden 1.9.2017–31.3.2019. I projektet skapas en digital forsknings-, utvecklings- och testplattform som stöd för den förändringsprocess som tar sikte på koldioxidsnålhet. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområde, är Vasa universitet.

 

 • Projektet Cirkulär ekonomi Korsholm föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 160 000 euro) för tiden 1.6.2017–31.8.2019. Syftet med projektet är att lägga en grund till ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Kyroland som målområde, är Vasaregionens Utveckling Ab.

 

 • Projektet Co-ProtoLab föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 321 670 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 279 488 euro och investeringsprojektets andel 42 182 euro) för tiden 1.9.2017–31.12.2019. Syftet med projektet är att bygga en forsknings-, innovations- och demonstrationsmiljö för industriella tjänster. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa yrkeshögskola Ab.

 

 • Projektet Technobothnia IoT Testing and Learning Hub föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 160 001 euro) för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målet med projektet är att bygga en test- och lärmiljö för applikationer för industriellt internet i Technobothnia. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 

 • Projektet VINPOWER – Vasas innovationsplattform för forskning om elnät föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 269 889 euro) för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målet med projektet är att vidareutveckla den innovationsmiljö som bygger på Vasa universitets kunskap om teknik för smarta elnät. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Read Full Post »

Nu kan projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden igen sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på digitalisering och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi, men också andra typer av projekt kan söka pengar.

Läs mer på förbundets webbplats www.obotnia.fi. Ansökningsomgången avslutas den 5 oktober.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

Den årliga internationella Bridging Ages-konferensen hålls i Vasa den 12–15 september. Konferensens tema är Together for the future – heritage education and applied heritage as a bridge between the past and the future.

Konferensens tema har inspirerats av hur Finland klarade av de utmaningar som fanns under landets första år som självständig stat och hur landet finner enighet och en väg framåt. Under konferensen presenteras olika exempel på hur man genom kulturarvspedagogik och tidsresor kan behandla olika frågor som demokrati, nationalism, identitet och etnicitet. På konferensen ordnas onsdagen den 13 september en stor tidsresa som går tillbaka till år 1917.

Bridging Ages är en internationell organisation, som jobbar med kulturarv och lärande. Tidsresor är en central del av organisationens arbete. Medlemmarna representerar skolor, museer, kommuner och universitet på 4 kontinenter och i 25 länder.

Huvudarrangör för konferensen är Barnkulturnätverket i Österbotten BARK. Ytterligare information, priser och instruktioner för anmälan finns på http://bridgingages2017.obotnia.fi/.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

Tisdagen den 22 augusti lönar det sig att åka på en intressant exkursion till Björneborg. Framme på Satakunta yrkeshögskolas campus väntar ett faktaspäckat program, som uppdaterar deltagarnas kunskaper om bland annat nya tillämpningar inom robotik samt mobilrobotar. Praktiska exempel ges från olika industrigrenar.

Dagen avslutas med en projektklinik där de som anmält sig får slipa på sina projektidéer inom robotik och bygga nätverk.

Blev du intresserad? Österbottens förbund arrangerar gemensam transport till seminariet från Vasa och vid behov även från andra orter. Detaljerna får du av Johanna Leppänen i början av augusti.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Johanna Leppänen,,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Older Posts »