Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 7/2016’ Category

Ett lagutkast som sänts på remiss föreslår att den mest krävande specialistjouren samlas till 12 sjukhus. Enligt förslaget ska Vasa centralsjukhus inte vara en enhet med omfattande jour dygnet runt, vilket har väckt bestörtning i landskapet. Framför allt vårdresultaten samt de språkliga särdragen i Österbotten talar för att den omfattande jourverksamheten ska kvarstå.

De 2 400 anställda vid centralsjukhuset utför ett erkänt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete av nationell toppklass. I Institutet för hälsa och välfärds rapporter placerar sig Vasa högt när det gäller vårdresultaten av många sjukdomar, t.ex. hjärtinfarkter, hjärninfarkter och lårbensbrott. Den målmedvetna utvecklingen av patientsäkerheten syns i det låga antalet patientskadeanmälningar.

Centralsjukhuset har insett nyttan med nätverk. Till följd av samarbetet med Åbo universitet kommer det läkar- och tandläkarstuderande samt studerande i socialt arbete till Vasa och avlägger sina praktikperioder vid centralsjukhuset och social- och hälsosektorns enheter i staden. Sjukhuset, staden och närkommunerna har tillsammans byggt upp socialjouren i Österbotten, som ger akut hjälp dygnet runt.

Sjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan gett effekt utan att den högklassiga vården blivit lidande.

 

Språket en del av vårdkvaliteten

 

Vasa centralsjukhus är det enda tvåspråkiga sjukhuset i Finland som under alla tider på dygnet har jour inom en rad specialiteter. En eventuell inskränkning av jouransvaret utgör ett hot mot den svenskspråkiga befolkningens rätt att få vård på sitt modersmål, så lagutkastet är ute på farliga vatten. Grundlagsutskottet har tidigare tagit ställning till tillgången till regionala tjänster på svenska. Reformbeslut som ignorerar den språkliga aspekten strider entydigt mot grundlagen.

Sjukhuspersonalen har också stor erfarenhet av kulturell mångfald, eftersom en ansenlig del av befolkningen i Österbotten har utländsk bakgrund. När det gäller sällsynta språk kan Österbottens tolkcentral hjälpa till i kommunikationen.

Det är skäl att komma ihåg att beslutet om jouren också inverkar på ramvillkoren för näringslivet, exportansträngningarna och förutsättningarna att skapa arbetsplatser och resurser. Det ligger därför i hela Finlands, Österbottens och närlandskapens gemensamma intresse att Vasa ska höra till sjukhusen med omfattande jour.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Bara två av nio medlemmar i det nya konstrådet kommer från annat håll än huvudstadsregionen och Södra Finland, trots att det enligt lagen ska ses till att regionala synpunkter beaktas när rådet tillsätts. Det nu tillsatta konstrådets regionala representativitet kan därmed inte anses vara tillräcklig.

Konstrådet tillsattes för perioden 1.9.2016–31.8.2019. Ordförandeskapet tilldelades Nationalgalleriets generaldirektör Risto Ruohonen (Helsingfors).

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Den 23 september är sista dagen för den här gången att ansöka om Europeiska regionala utvecklingsfondens projektfinansiering från Österbottens förbund. Fokus i ansökningsomgången ligger på industriellt internet, men också andra typer av projekt kan söka. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens.

Förbundet utlyser två ansökningsomgångar per år. Den här gången är det ca 1,4 miljoner euro i potten.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen godkände idag ett landskapsdirektörsavtal mellan Österbottens förbund och landskapsdirektör Kaj Suomela. Avtalet blir offentligt när parterna har undertecknat det. Suomela börjar som tf. landskapsdirektör den 1 november.

Planläggningsdirektör Ann Holm utsågs till landskapsdirektörens första vikarie och tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens till landskapsdirektörens andra vikarie för tiden 1.7.2016–30.6.2017.

Read Full Post »

Torsdagen den 25 augusti kl. 9.15–15 arrangeras på Stundars musei- och kulturcentrum en utbildningsdag om kultur som hälsofrämjande faktor. Programmet ger näring åt både kropp och själ: mellan föredragen och workshopparna görs en guidad rundvandring på museiområdet. Dagen är tvåspråkig.

Utbildningsdagen riktar sig speciellt till aktivitets- och rekreationshandledare, vårdpersonal och kulturansvariga i kommunerna, men den passar också bra som friskvårdsdag. Det kostar annars inget att delta, men lunchen betalar var och en själv.

Anmäl dig senast måndagen den 15 augusti till esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi.

Arrangör är projektet Välfärd för kommuner över gränser, som är gemensamt för förbunden i Södra Österbotten och Österbotten. Det fick nyligen 70 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet för att fortsätta sitt arbete.

 

Ytterligare information:

 • projektchef Esa Vienamo,
  tfn 0400 883 317, e-post: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Read Full Post »

 • 15.8.2016 kl. 18
  Landskapsstyrelsens aftonskola.
 • 25.8.2016 kl. 9.15–15, Solf (Stundars)
  Utbildningsdag om konst, kultur och välbefinnande.
 • 5.9.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 7.9.2016 kl. 13–17, Vasa (Vasa stadshus)
  Seminariet Kulturellt perspektiv på det lokala.
 • 7.9.2016 kl. 16, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 13.9.2016
  Utbildning i projektkommunikation.
 • 14.9.2016 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 22.9.2016 kl. 14, Vasa (Österbottens förbund)
  Revisionsnämnden sammanträder.
 • 30.9.2016 kl. 18
  Träff med förbundets medlemskommuner.
 • 10.10.2016 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 24.10.2016 kl. 10
  Landskapsfullmäktige sammanträder.

Read Full Post »