Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 6/2016’ Category

År 2040 är Österbotten en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Den meningen sammanfattar målen för Österbottens landskapsplan 2040, vilka landskapsstyrelsen godkände på sitt möte idag.

Om meningen låter bekant beror det förmodligen på att den även finns i Österbottens landskapsstrategi 2014–2017. Landskapsplanen och landskapsstrategin är starkt knutna till varandra, eftersom planen ska skapa de rumsliga förutsättningarna att genomföra strategin. Det är därför logiskt att målen för planen är de samma som målen för strategin.

Målen för landskapsplanen är uppdelade i delmål, som mer konkret beskriver vad konkurrenskraftig region, välmående befolkning och god livsmiljö innebär. Innehållet i målen har ringats in tillsammans med intressegrupperna.

En konkurrenskraftig region är tillgänglig och har en fungerande infrastruktur som är en integrerad del av markanvändningen. Regionstrukturen främjar näringslivet såväl i tätorterna som på landsbygden. Andelen förnybar energi i energiproduktionen täcker energibehovet i landskapet. Konkurrenskraften bottnar också i regionens internationella framtoning och starka identitet.

En välmående befolkning förknippas med jämlikhet. Alla invånare behandlas likvärdigt, och i regionen finns boende, service och arbetsmöjligheter för alla. Den trygga och trivsamma livsmiljön lockar med ett mångsidigt utbud av hobby- och rekreationsmöjligheter.

En god livsmiljö innebär en kulturellt och socialt hållbar region där stad, tätort och landsbygd samverkar. Samhällsstrukturens ekologiska hållbarhet, naturens mångfald och en hållbar användning av naturresurserna är tryggad, och lösningarna för klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan är långsiktiga.

Målen kan preciseras ytterligare under planprocessens gång.

 

Från mål till utkast

 

Förbundet påbörjar nu arbetet med att ta fram ett planutkast. Om allt går som planerat borde utkastet vara färdigt om drygt ett år, hösten 2017. Då kommer en karta med planbeskrivning och konsekvensbedömning att läggas fram.

Målsättningen är att Österbottens landskapsplan godkänns av landskapsfullmäktige i slutet av år 2018. När planen träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2030 och etapplandskapsplanerna.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Det behövs en egen regional förändringsledare för landskapsreformen. Landskapsstyrelsen beslöt idag att regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi befrias från sina uppgifter för viss tid så att hon kan koncentrera sig på att förbereda det nya landskapets verksamhet. Till vikarierande regionalutvecklingsdirektör utsågs näringslivs- och utvecklingschef Niklas Ulfvens.

Uppdraget som förändringsledare gäller tiden 1.7.2016–30.6.2017, alltså förberedelserna av reformen. Beredningen delas in i totalt fyra faser, varav den sista avslutas med att det nya landskapet inleder sin verksamhet 1.1.2019.

I Österbotten bereds landskapsreformen av tre grupper, som i sin tur samarbetar med de grupper som bereder social- och hälsovårdsreformen. Sammansättningen i de grupper som förbundet har tillsatt finns på sidan www.obotnia.fi/landskapsreformen.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

Filosofie magister Victoria Nylund har anställts som museipedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten för tiden 1.6.2016–31.12.2017.

Specialplanerare Pekka Kauppinen går i pension 1.1.2017.

Read Full Post »

Fredagen den 10 juni arrangerade Österbottens förbund i samarbete med landskapsförbunden i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten en workshop med temat näringslivsutveckling. Deltagarna funderade speciellt på utmaningar som kunde lösas med gemensamma Botnia-Atlanticaprojekt. Workshopen väckte livliga diskussioner och lade grunden för fortsatt planering, eftersom de teman som lyftes fram på många sätt var gemensamma. Näringslivsutveckling verkar vara ett delområde där ett samarbete mellan de tre landskapen förefaller naturligt. I och med workshopen i juni tog arbetet ett stort kliv framåt, och nästa steg blir att påbörja planeringen med grannländerna Sverige och Norge.

Nästa workshop arrangeras i höst, och alla intresserade är välkomna.

WP_20160610_001
Foto: Ulf Grindgärds

Ytterligare information:

 • specialplanerare Stefan Rannanpää,
  tfn 06 320 6534, e-post: stefan.rannanpaa@obotnia.fi

Read Full Post »

Även om det mesta av hjärnkapaciteten upptas av sommargöra är det klokt att också blicka längre in i framtiden. På det sättet är du beredd när nästa ansökningsomgång i Botnia-Atlanticaprogrammet öppnar den 1 september.

Ansökningsomgången pågår bara två veckor fram till den 15 september. Ansökningar tas emot inom alla insatsområden.

Specialplanerare Stefan Rannanpää berättar att han särskilt ser fram emot projekt som baserar sig på ett samarbete mellan företag och högskolor. Där finns det stora möjligheter till att utveckla det österbottniska näringslivet med stöd av programmet.

Projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogramet kan dessutom ansöka om statlig finländsk medfinansiering från Österbottens förbund. Ansökan om medfinansiering ska vara inne på förbundet senast den dagen när ansökningsomgången avslutas.

Den medfinansiering som förbundet beviljar utgör ca 11 % av projektets totala finansiering.

 

Ytterligare information:

 • specialplanerare Stefan Rannanpää,
  tfn 06 320 6534, e-post: stefan.rannanpaa@obotnia.fi
 • handläggare Ulf Grindgärds,
  tfn 044 320 6566, e-post: ulf.grindgards@obotnia.fi

Read Full Post »

– Projektet FutureFOXstudio är nu mer aktuellt än det var då vi planerade det, berättar projektchef Pia Blomström. Det känns bra att veta att det vi gör är viktigt både för branschen och för regionen.

Pia Blomström har all orsak att vara stolt över det tvååriga fortsättningsprojektet, eftersom det svarar direkt på verkliga behov och har också därför fått väldigt bra respons.

Projektet lotsas av yrkeshögskolan Centria och är en fortsättning på projektet FutureFURstudio. Målsättningen är att hitta nya marknadsområden för österbottniska och finländska pälsdjursuppfödares viktigaste produkt, nämligen blårävsskinn.

 

Vill du läsa hela artikeln?

Read Full Post »

 • Projektet Datadriven B2B-affärsutveckling bland österbottniska företag föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 68 869 euro) för tiden 1.8.2016–31.3.2018. Målet med projektet är att förse industrin med ett verktyg för att bättre hantera och utnyttja stora datamängder. Verktyget blir ett stöd för beslutsfattande och kan användas vid offertbegäran, prissättning och försäljning. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen och Sydösterbotten som målområde, är Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Read Full Post »

Older Posts »