Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 5/2017’ Category

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte idag ett temporärt beredningsorgan i landskapet. Beslutet föregicks av flera veckor av förhandlingar om organets sammansättning med alla de myndigheter som berörs av landskapsreformen.

Till det temporära beredningsorganet utsågs 18 personer, som har god sakkunskap om sitt fackområdes förvaltning och verksamhet. De kvarstår i tjänsteförhållande till sina nuvarande arbetsgivare, men de befrias från sina ordinarie uppgifter så att de kan arbeta i beredningsorganet även på heltid. Beredningsorganet får hjälp av experter, av vilka cirka 10 har gett sitt samtycke till uppdraget. Vid behov fås handräckning även av andra myndigheter.

Beredningsorganet leder beredningen av inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige har valts och landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet. Förteckningen över uppgifter är omfattande, när organet bland annat ska bereda en övergångsplan för personalen, delta i klarläggandet av den lösa och fasta egendom som övergår till landskapet, besluta om landskapets budget för år 2018 och delta i ordnandet av det första landskapsvalet.

Det temporära beredningsorganets mandatperiod börjar enligt ett lagförslag den 1 juli. Landskapsstyrelsen ansåg dock det vara viktigt att beredningsorganet inofficiellt påbörjar sitt arbete så snart som möjligt, så att förberedelserna inför landskapsreformen går framåt.

Beredningsorganets sammansättning är följande:

Social- och hälsovården:

 • socialdirektör Alice Backström, Korsholm
 • resultatområdeschef Matti Paloneva, Vasa
 • tf. förvaltningschef Riitta Palmberg, Kristinestad
 • överskötare Marjo Orava, Jakobstad
 • utbildningsöverläkare Tanja Eriksson, Vasa
 • förvaltningsdirektör Olle Gull, Vasa
 • chefsöverskötare Marina Kinnunen, Vasa

Kommunala representanter:

 • sektordirektör Jukka Kentala, Vasa
 • stadsjurist Anne Ekstrand, Jakobstad
 • ekonomidirektör Jan Finne, Vasa
 • HR-controller Päivi Berg, Vasa

Specialomsorgsdistriktet: direktör Sofia Ulfstedt, Kårkulla

NTM-centralen i Österbotten: specialplanerare Minna Uusimäki

NTM-centralen i Södra Österbotten: direktör Anders Östergård

Österbottens arbets- och näringsbyrå: servicedirektör Juha Nummela

Österbottens räddningsverk: räddningsdirektör Tero Mäki

Österbottens förbund:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi
 • tf. landskapsdirektör Kaj Suomela

 

Ytterligare information:

 • tf. landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

 

 

Read Full Post »

Årets österbottning 2017 är röntgenskötaren och huvudförtroendemannen Kim Berg från Vasa. Priset överräcktes på landskapsfullmäktiges möte i Vasa på måndagen.

Kim Berg är en av dem som stått högst på barrikaderna i kampen för omfattande jour på Vasa centralsjukhus. Han var med och arrangerade demonstrationen för 12+1-modellen på Vasa torg – en manifestation som lockade runt 10 000 österbottningar. Kim Berg höll också i trådarna för namn-insamlingen för centralsjukhuset. Totalt 69 158 personer skrev på medborgarinitiativet, som överräcks till riksdagen den 10 maj.

Kim Berg segrade överlägset i omröstningen och fick över 40 procent av rösterna. På andra plats kom mannen bakom reko-ringarna, Thomas Snellman från Pedersöre. Nästan lika många röster och en tredjeplats fick multikonstnären Lina Teir, som kommer från Kristinestad och har startat kampanjen We see you. Totalt gavs över 1 700 röster.

Årets österbottning utsågs nu för 14:e gången.

 

Ytterligare information:

 • kommunikationskoordinator Marie Sjölind,
  tfn 06 320 6524, e-post: marie.sjolind@obotnia.fi

Read Full Post »

Regeringens förkärlek till marknadsmässiga lösningar syns i förslaget till en ny lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Den bärande tanken i lagförslaget är att sammanslå NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas företags- och arbetskraftsservice samt landskapsförbundens uppgifter att främja näringsverksamhet och sysselsättning till tillväxttjänster på landskapsnivå. Samtidigt ska organiseringen och produktionen av tjänsterna skiljas åt.

Österbottens förbund förhåller sig tveksamt till förslaget. Om tillväxttjänsterna produceras av en rad producenter på en konkurrensutsatt marknad blir det svårt för landskapen att ha ett samlat grepp. När avsikten dessutom är att överföra så mycket som möjligt av myndighetsuppgifterna på marknaden finns det en risk för att styrningen av tjänsterna glider över till enskilda producenter. Landskapet får själv producera tillväxttjänster bara i bolagsform.

Lagförslaget förlitar sig på att en konkurrensneutral marknad kan skapas snabbt och effektivt. Österbottens förbund är inte övertygat – det verkar inte ändamålsenligt att försöka skapa en marknad på konstgjord väg genom att använda offentliga medel. Vad är det som säger att privata tjänsteproducenter är bättre än offentliga när det gäller sysselsättningseffekterna?

Regionutvecklingen hamnar i stort sett i skymundan i förslaget. Tillväxttjänsterna är visserligen ett centralt instrument i regionutvecklingen, men ingalunda de enda. Österbottens förbund anser att det av lagen ska framgå klart och tydligt att landskapen ansvarar för regionutvecklingen inom sitt område.

Positivt i förslaget är att från och med år 2019 är samtliga landskap förmedlande organ för strukturfondsmedlen.

 

Ytterligare information:

 • tf. regionalutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Read Full Post »

Ekonomie magister Johanna Dahl har anställts som specialplanerare för tiden 2.5.2017–31.12.2018. Hennes arbetsuppgifter har att göra med bland annat nordiskt samarbete och smart specialisering.

Filosofie magister Pia Timberg är på arbetsprövning i förbundets kulturenhet under tiden 2.5–1.6.

Read Full Post »

Österbottens förbund och Finlands Kommunförbund sammankallar kommunfolk till en landskapsträff fredagen den 12 maj kl. 13–16 i hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3, Vasa).

I fokus för träffen är att diskutera kommunens nya roll efter landskapsreformen. Från Kommunförbundet talar direktören för svenska och internationella ärenden Kristina Wikberg och direktören för kommunalekonomi Ilari Soosalu, för det österbottniska perspektivet står landskapsråd Olav Jern och Nykarleby stadsdirektör Gösta Willman.

Landskapsträffen är avgiftsfri och tvåspråkig. Kom ihåg att skicka in anmälan senast fredagen den 5 maj.

Read Full Post »

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund arrangerar tisdagen den 16 maj ett förmiddagsseminarium om jämställdhetsfrågor särskilt för kommunernas personal och förtroendevalda. Kom till Österbottens förbunds ämbetsverk (Sandögatan 6, Vasa) för att höra och diskutera hur jämställdheten i din kommun kan förbättras!

Seminariet tar avstamp i den europeiska deklarationen om jämställdhet. Till att börja med berättar sakkunnig Sinikka Mikola om Finlands Kommunförbunds jämställdhetsarbete, och efter det tar vi del av intressanta praktiska erfarenheter från Vasa och Jakobstad. Seminariet är tvåspråkigt (ingen simultantolkning).

Miniseminariet är avgiftsfritt, men vi ber att få din anmälan senast torsdagen den 11 maj.

 

Ytterligare information:

 • anmälan
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 2.5.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 9.5.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 11.5.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårds- och kustområdena i Österbotten sammanträder.
 • 12.5.2017 kl. 13–16, Vasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Finlands Kommunförbunds landskapsträff.
 • 16.5.2017 kl. 9.30–12, Vasa (Österbottens förbund)
  Miniseminarium om kommunalt jämställdhetsarbete.
 • 29.5.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 6.6.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 26.6.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 3–28.7.2017
  Förbundets ämbetsverk håller semesterstängt.
 • 14.8.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 16.8.2017
  Representantskapsmöte.

Read Full Post »