Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 1/2017’ Category

Beredningen av landskapsreformen går senast i sommar in en ny fas när ett temporärt beredningsorgan tar över. Den exakta tidpunkten för när organet inrättas är fortfarande öppen, men fristen löper ut två månader efter att lagen om införande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård har trätt i kraft. Det väntas ske den 1 juli, men det finns å andra sidan inget som hindrar landskapet från att tillsätta beredningsorganet tidigare.

Beredningsorganet leder beredningen av inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige har valts och landskapsstyrelsen inleder sin verksamhet våren 2018. Det ska bland annat bereda en övergångsplan för personalen, besluta om landskapets budget för år 2018 och delta i ordnandet av det första landskapsvalet. Ärenden som kräver politisk bedömning ankommer däremot inte på beredningsorganet, utan de ska lämnas till landskapsfullmäktige.

 

Sammansättningen ska förhandlas

 

Statsmakten hoppas i första hand på att myndigheterna i landskapet ska lyckas komma överens om sammansättningen för beredningsorganet genom förhandlingar, som leds av landskapsförbundet. Om enighet inte kan nås på regional nivå ingriper statsrådet och tillsätter ett beredningsorgan för landskapet.

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att förhandlingarna ska utgå från ett förslag där det temporära beredningsorganet får sjutton medlemmar. Enligt det får social- och hälsovården sju representanter och Österbottens förbund två. Specialomsorgsdistriktet, NTM-centralerna, Österbottens arbets- och näringsbyrå samt Österbottens räddningsverk får varsin representant. Till organet utses också fyra kommunala representanter, varav två har sakkunskap om personal- och ekonomiförvaltning.

På landskapsstyrelsens möte nämndes inga namn, utan först ska förhandlingarna klaras av. Till beredningsorganet söks i första hand tjänstemän som är insatta i de uppgiftsområden som överförs till landskapet. Organets sammansättning ska följa bestämmelserna i jämlikhetslagen.

 

Information direkt från beredarna

 

Också på riksnivå händer det mycket inom beredningen av landskapsreformen. Landskapet Österbotten får nästa månad ta del av det senaste, när förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salo och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju besöker Jakobstad onsdagen den 22 februari.

Dagen börjar med en några timmar lång allmän session där förändringsledarna går igenom aktuella frågor. På eftermiddagen fortsätter diskussionen i temaworkshopar för beredarna av reformen.

Evenemanget hålls i yrkesskolan Optima (Trädgårdsgatan 30). Programmet kommer inom kort, men anmälan går att göra redan nu. För mer information kolla webbplatserna 2019.osterbotten.fi och www.regionreformen.fi.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund påbörjar arbetet med nästa landskapsprogram. Det nya programmet görs för åren 2018–2021 och utgår från de långsiktiga målsättningarna i landskapsöversikten, som godkändes år 2014.

Nu görs bara en lätt uppdatering av det nuvarande landskapsprogrammet, eftersom de regionala aktörerna också belastas av förberedelserna inför landskapsreformen och arbetet med den nya landskapsplanen. Processen går framåt så raskt att dokumentet föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande i höst. Programmet kan senare ses över av det nya fullmäktige som tar vid år 2018.

En stor del av beredningen av landskapsprogrammet görs i temagrupper, men stoff och synpunkter samlas in på bred front. Ett sätt att påverka är att delta i workshopar på vårkanten och svara på webbenkäter. Remissbehandlingen infaller på förhösten, och då kan vem som helst kommentera utkastet till landskapsprogram och dess miljörapport. Beredningsprocessen beskrivs i programmet för deltagande och bedömning, som finns på Österbottens förbunds webbplats.

Den första workshopen som hör ihop med beredningen av landskapsprogrammet hålls torsdagen den 23 februari kl. 9–12 i hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3, Vasa). Alla intresserade är välkomna att fundera på prioriteringarna inom landskapsutvecklingen för de närmaste åren! Pratet får flöda på två språk.

Det kostar ingenting att delta, men anmälan behövs. Sista anmälningsdag är fredagen den 17 februari.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 06 320 6529, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Fjolåret är nu klappat och klart också statistiskt sett, eftersom statistiköversikten Österbotten i siffror 2016 har utkommit. Den innehåller uppgifter om bland annat befolkning, sysselsättning, trafik och ekonomi. Självständighetens jubileumsår till ära finns också en intressant jämförelse över folkmängden i de österbottniska kommunerna år 1917 och 2016.

Översikten finns endast i elektronisk form. Den kan läsas både på förbundets webbplats och webbplatsen Österbotten i siffror.

 

Ytterligare information:

 • planerare Marita Riihimäki,
  tfn 044 320 6552, e-post: marita.riihimaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Suomi100Privatpersoner, arbetsgrupper, föreningar och offentliga samfund bakom projekt som blivit antagna till programmet Finland 100 och genomförs i Österbotten har möjlighet att ansöka om understöd från Österbottens förbund. Ansökan ska lämnas in senast den 17 februari. Om ett programprojekt genomförs i flera landskap kan det få stöd bara till den del som det berör Österbotten.

Understödet kan inte täcka alla kostnader som projektet har. Privata aktörer ska ha minst 30 % och offentliga samfund minst 50 % annan finansiering.

Understödet beviljas enligt prövning. Ansökningsblankett samt anvisningar finns på förbundets webbplats.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

100visio

Självständighetens jubileumsår till ära utmanas alla klasser i årskurs 7–9 och på andra stadiet att bli visionärer och skapa en ny självständighetsdeklaration för Finland. Hur ter sig framtiden för Finland och finländarna? Ett hurudant Finland ska vi ha som mål?

Visionen kan skapas genom att skriva, göra en video, fotografera eller teckna eller genom att kombinera dessa sätt att uttrycka sig. Bidragen ska lämnas in före utgången av mars. Mer ingående instruktioner finns i handboken om projektet 100visio.

Landskapets bästa deklarationer offentliggörs på Österbottens stormässa i Botniahallen den 23 april. En handfull förslag kommer att få tävla om att bli den bästa visionen som är skriven av ungdomar. Vinnaren offentliggörs den 15 november på ett seminarium i riksdagen, där också visionärerna bakom det vinnande bidraget kommer att tala.

Projektet 100visio samordnas på riksnivå av Satakunta förbund och i landskapet Österbotten av Österbottens förbund.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Målet med projektet Pilotförsök för produktion av närenergi i Sydösterbotten var att utreda möjligheterna att utvinna närproducerad energi med hjälp av förnybara energikällor.

– Närproducerad energi är ett nytt begrepp på landsbygden. Det är viktigt att öka kunskapen om de olika skedena i produktionen för att upprätthålla konkurrenskraften och sysselsättningen, säger Timo Vauhkonen vid Företagshuset Dynamo, som höll i projektet.

Projektet gjorde upp ett konceptförslag för hur ett nätverk för närproducerad energi kunde se ut och fungera och en pilotmodell för hur energi kan produceras lokalt i Sydösterbotten.

 

Vill du läsa hela artikeln?

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark gör i år en omfattande tidsreseturné, som sträcker sig till alla kommuner i landskapet och även till Karleby. Tidsresenärerna går i åttonde klass.

Tidsresorna går tillbaka till olika perioder i Finlands historia. Under vintermånaderna lever vi i början av 1900-talet och under den första tiden av Finlands självständighet, och senare i år kliver vi in i efterkrigstiden. Samtidigt får eleverna fundera på hur vi blev Finland och vilka är förutsättningarna för en demokrati.

Tidsresorna arrangeras på museer och andra historiskt intressanta platser i samarbete med lokala aktörer.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »