Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyhetsposten 10/2015’ Category

Enheten för områdesplanering vid Österbottens förbund har fullt upp under de närmaste åren, eftersom den har påbörjat arbetet med en ny landskapsplan. Planen omfattar hela landskapet och behandlar alla de delområden som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Målåret för den nya planen, som i sinom tid kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner, är 2040.

Så här i början handlar arbetet med planen mycket om insamling av fakta. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en plan basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar, så förbundet gör eller låter göra utredningar av de mest skiftande slag. Som bäst utreds till exempel skjutbanor, värdefulla kulturmiljöer i landskapet samt fiske- och småbåtshamnar, och nästa år sätts bland annat servicenätet och rekreationsområdena under lupp.

Enligt den preliminära tidsplanen kommer ett planutkast att kunna läggas fram hösten 2017 och ett planförslag hösten 2018. Om synpunkterna på planförslaget inte föranleder större ändringar kan planen föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av samma år eller i början av år 2019. Slutfasen i planläggningsprocessen går snabbare nu när landskapsplanen inte längre måste fastställas av miljöministeriet.

 

Viktigt med dialog

 

Österbottens landskapsplan 2040 utarbetas i en öppen och interaktiv process. Målsättningen är att få till stånd en äkta dialog där olika intressen lyfts fram och diskuteras. Synpunkter på planen samlas in under olika faser av arbetet och på olika sätt, så att alla har möjlighet att få sin röst hörd.

Första möjligheten att tycka till infinner sig strax efter årsskiftet, när programmet för deltagande och bedömning läggs fram. Programmet är framlagt i landskapets samtliga kommuner och i förbundets ämbetsverk 6.1–12.2. Under den tiden begärs utlåtanden av myndigheter och övriga intressenter kan framföra sin åsikt.

I januari arrangeras regionvis tre landskapsforum för att presentera arbetet med planen för invånare och övriga intressenter. Tidpunkten för forumen meddelas senare – håll utkik efter annonser på webben och i dagstidningarna!

Information om möjligheterna att påverka finns också på landskapsplanens webbplats. Dessutom är det alltid möjligt att kontakta planläggarna på förbundet, antingen per e-post, telefon, på nätet eller genom att besöka förbundets ämbetsverk.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Österbottens förbund tillsätter en referensgrupp och ett arbetsutskott som ska förbereda inrättandet av ett självstyrande område samt social- och hälsovårdsreformen. Inbjudan går ut till alla organisationer som berörs av reformerna.

Landskapsstyrelsen slår fast referensgruppens och arbetsutskottets sammansättning på sitt möte i januari. Samtidigt utses också gruppernas ordförande och sekreterare.

Förbundet vill komma igång med förberedelserna, eftersom vidden av reformen saknar motstycke i Finland. De självstyrande områdena anvisas förutom social- och hälsovården också räddningsväsendets och landskapsförbundens uppgifter, närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter som anknyter till region- och näringslivsutveckling samt eventuellt miljö- och hälsoskyddet.

Landskapen blir tvungna att vänta ytterligare ett tag på att alla detaljer i reformerna ska klarna. Minister Lauri Tarasti har nyligen fått uppdraget att utreda vilka av regionförvaltningens uppgifter ska överföras till de självstyrande områdena, och hans förslag ska vara färdigt mot slutet av januari. Ovissheten om hur social- och hälsovården ska organiseras torde skingras i april när de första lagförslagen kommer på remiss.

Målet är att social- och hälsovården och andra regionala uppgifter överförs till de självstyrande områdena i början av år 2019.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

Miljöministeriet fastställde förra veckan den andra etapplandskapsplanen för Österbotten. Planen gäller i första hand vindkraft.

Den fastställda landskapsplanen gör det möjligt att i betydande grad öka utbyggnaden av vindkraft i Österbotten. I planen anvisades 30 regionalt betydande områden för vindkraftverk, av vilka fem inte fastställdes på grund av otillräckliga utredningar. De fem som inte fastställdes är vindkraftsparkerna Molpe, Arstu, Västervik, Torkkola och Naarajoki. För Molpe, Arstu och Västervik blev stötestenen de eventuella konsekvenserna för fågellivet, medan Torkkola och Naarajoki ansågs komma för nära det värdefulla kulturlandskapet vid Kyro älv.

I ett vindkraftsområde av regional betydelse finns minst tio kraftverk. Mindre vindkraftsparker kan ingå i kommunala planer. De områden som anvisas i landskapsplanen är lämpliga för vindkraftsproduktion, men kan också användas för annat om kommunerna så önskar.

Österbottens förbund är tillfreds med fastställelsebeslutet. Den fastställda planen ger goda förutsättningar att nå målsättningarna för energiförsörjningen i landskapet.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Nu kan projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden sökas hos Österbottens förbund. Ansökningsomgången riktar sig till projekt som utvecklar forsknings-, kompetens- och innovationskluster eller lösningar med förnybar energi.

Särskilt välkomna är projektidéer kring industriellt internet. Begreppet betyder att maskiner och utrustning integreras med sensorer och programvara i nätverk. Industriellt internet återkommer som tema i de övriga ansökningsomgångarna år 2016.

Läs mer på förbundets webbplats www.obotnia.fi. Ansökningsomgången avslutas den 12 februari.

 

Ytterligare information:

 • utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens,
  tfn 06 320 6543, e-post: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • specialplanerare Johanna Leppänen,
  tfn 06 320 6553, e-post: johanna.leppanen@obotnia.fi

Read Full Post »

Filosofie magister Victoria Nylund anställs som museipedagog vid Barnkulturnätverket i Österbotten för tiden 1.2–31.5.2016.

Landskapsdirektör Olav Jern går i pension 1.5.2017.

Read Full Post »

Hur ser konsten och kulturen ut år 2050? Finns det smarta glasögon i museerna och biblioteken? Är städerna upplevelseplattformar som gör det möjligt för stadsborna att vara aktiva?

Österbottens förbund och KulturÖsterbotten inbjuder alla intresserade till framtidsverkstaden Kulturberättelse 2050 för att fundera och diskutera hur den bästa möjliga region-, kultur- och konstpolitiken skulle se ut, om vi fritt kunde besluta om den. Kom med! Framtidsverkstaden är en dag för nya tankar och oväntade idéer.

Framtidsverkstaden hålls torsdagen den 21 januari kl. 13–16 på Vasa Arbis (Kyrkoesplanaden 15). Det kostar ingenting att delta, men vi ber ändå dig göra en elektronisk anmälan senast fredagen den 15 januari.

Verkstaden ordnas på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Resultatet från verkstaden förmedlas till ministeriet och beaktas bland annat vid beredningen av en kulturpolitisk strategi och regionpolitiska riktlinjer för konst och kultur.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten),
  tfn 044 750 3150, e-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi

Read Full Post »

 • Projektet Effektivare användning av förnybara energikällor i teknologiparker i Vasa föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 26 352 euro) för tiden 1.1–30.6.2016. Projektet undersöker övergången till förnybara energikällor och deras ekonomiska och miljömässiga lönsamhet i industriparker i Finland. Pilotanläggningar i projektet är Strömberg Park och Airport Park i Vasa. – Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Oy Merinova Ab.

 

 • Projektet Energikampen föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 40 048 euro) för tiden 1.2–31.12.2016. Energi­kampen är en tävling som ska öka människors förståelse för energi­besparing och energiförbrukning. I projektet testas konceptet och tekniken före själva produktionsfasen. – Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Åbo Akademi.

 

 • Projektet Pilotförsök för produktion av närenergi i Sydösterbotten föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 27 600 euro) för tiden 1.12.2015–30.9.2016. Projektet ska utreda möjligheterna att i Närpes tätorter öka användningen av sådan närenergi som produceras med förnybara energikällor och ta fram en plan för och en beskrivning av ett närenerginätverk. – Huvudman för projektet, som har Sydösterbotten som målområde, är Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy.

 

 • Projektet Soldemo föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 38 160 euro) för tiden 1.12.2015–31.8.2016. Projektet utreder och förbereder bygget av ett solenergisystem med en effekt på 1, 3 eller 5 MW i anslutning till vindkraftsparken i Torkkola, Vasa. – Huvudman för projektet, som har Vasa som målområde, är Oy Merinova Ab.

 

 • Projektet Upplevelseinriktad demonstrationsmiljö för förnybar energi föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 60 000 euro) för tiden 1.11.2015–30.9.2016. Projektet planerar en demonstrationsmiljö för hållbar energiproduktion, och tanken är att den senare ska byggas i anslutning till Världsarvsporten/Havets hus på Replot. Demonstrationsmiljön blir en plats för att undersöka, använda och förevisa innovativ teknologi inom förnybar energi. – Huvudman för projektet, som har Vasa och Korsholm som målområde, är Vasa yrkeshögskola Ab.

 

 • Projektet Havsplanering i Österbotten beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst 39 808 euro) för åren 2016–2017. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en implementering av EU:s havsplaneringsdirektiv genom ett samarbete med landskapsförbunden i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Österbottens förbund.

 

 • Projektet Innovationskraft beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst 112 000 euro) för tiden 1.12.2015–31.12.2017. Syftet med projektet är att med stöd i processen för smart specialisering identifiera centrala utvecklingsområden för att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, initiera diskussioner kring vilka åtgärder som ska vidtas samt skapa en samsyn kring vem som ska göra vad och med vilka resurser. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Österbottens förbund.

 

 • Projektet Vanguard Initiative VI-beredning beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst 64 370 euro) för tiden 25.11.2015–31.12.2016. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för österbottniska företag, högskolor och utvecklingsorganisationer att delta i det tematiska pilotprojektet Energitillämpning i hårda miljöer inom ramen för Vanguard-initiativet. Vanguard är en sammanslutning av regioner med tillverkande industri från olika delar av EU. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Österbottens förbund.

Read Full Post »

Older Posts »