Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2017

Förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 behandlades idag på nytt i landskapsstyrelsen. Planen klubbades raskt vidare, eftersom medlemskommunerna hade fått framföra sina synpunkter på ett möte förrförra veckan.

Landskapsstyrelsen föreslår landskapsfullmäktige att kommunernas betalningsandelar ska vara lika stora som i år. Det innebär att nästa år uppbär förbundet drygt tre miljoner euro av kommunerna. Dessutom kommer förbundet att få statsunderstöd för kostnaderna för landskapsreformen, men det är än så länge oklart hur mycket. De pengarna ger möjlighet att exempelvis anställa folk för viss tid för att inrätta en förvaltning för det nya landskapet. De anställda står till en början på förbundets lönelista till dess att det temporära beredningsorganet får officiell status.

I budgetförslaget ingår understöd och andelar med vilka förbundet bidrar till att utveckla landskapet. De största beloppen föreslås gå till Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (66 000 euro) och Vasa sommaruniversitet (65 000 euro).

Förbundets verksamhetskostnader väntas fortsätta öka åren 2019 och 2020, men siffrorna är i detta nu mycket osäkra.

Verksamhets- och ekonomiplanen behandlas i landskapsfullmäktige onsdagen den 15 november. Landskapsstyrelsen godkänner i december en dispositionsplan som grundar sig på budgeten.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Utkastet till Österbottens landskapsprogram 2018–2021 har fått ett positivt gensvar av remissinstanserna. Det verkar råda ett brett samförstånd om de stora riktlinjerna för utvecklingen av landskapet, så under nästa fyraårsperiod satsar man i Österbotten på öka företagens livskraft, men också på att bygga upp ett resurssmart samhälle och stärka olika befolkningsgruppers engagemang.

– Korrigerings- och kompletteringsförslag har förstås framförts, men där handlar det mest om preciseringar, säger utvecklingsplanerare Irina Nori. Utifrån gensvaret har landsbygden nu lyfts fram mer och jämställdhetsfrågor granskats ur ett annat perspektiv i dokumentet. Texten om dataförbindelser har utökats, eftersom de utgör en väsentlig del av den samhälleliga infrastrukturen.

Landskapsstyrelsen filade idag på ytterligare några ställen i landskapsprogrammet och dess miljörapport. Efter tekniska korrigeringar föreläggs dokumenten landskapsfullmäktige för godkännande.

Det nya landskapets fullmäktige, som väljs år 2018, kan se över landskapsprogrammet, om ledamöterna så önskar.

 

Ytterligare information:

 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Landskapsstyrelsen har ändrat sitt beslut om vilka som är förbundets representanter i Mittnordenkommittén åren 2017–2019. Beslutet revs upp på grund av ett skrivfel. Enligt det nya beslutet representeras förbundet av Ann-Sofi Backgren, Peter Boström, Steven Frostdahl och Anne-Marie Viinamäki.

Read Full Post »

Den medborgarenkät som hör ihop med strategin för det nya landskapet Österbotten stängdes idag. Under drygt tre veckor fick webbenkäten över 600 svar. Ett stort tack för dem!

Glädjande många svarspersoner ville skriva fritt om vad som är viktigt för dem i Österbotten och hur landskapet borde utvecklas. Svaren ska nu analyseras.

Svaren används för att bereda visionen, målen och strategin för det nya landskapet. I strategin definieras de långsiktiga målen och tyngdpunkterna för landskapets verksamhet. Ett färdigt utkast överlämnas till nya landskapsfullmäktige för behandling våren 2019.

 

Ytterligare information:

 • förändringsledare Varpu Rajaniemi,
  tfn 044 320 6561, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • utvecklingsplanerare Irina Nori,
  tfn 044 032 0644, e-post: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Onsdagen den 22 november ordnas en aftonskola om den omvälvande landskapsreformen och vårdreformen för landskapsstyrelsen, landskapsfullmäktige och förbundets medlemskommuner. Inbjudan och mer information kommer senare.

Följande veckas måndag, den 27 november, sammanträder landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens presidium och ordförandena för förbundets nämnder till aftonskola för att fördjupa sig i planläggning. Avsikten är att diskutera den nya landskapsplanen, som är under arbete. Om allt går som det är tänkt kommer ett planutkast att läggas fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018.

 

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

 • 24.10.2017 kl. 15.30, Vasa (Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 15.11.2017
  Landskapsfullmäktige sammanträder.
 • 17.11.2017 kl. 9, Vasa (Österbottens förbund)
  Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder.
 • 20.11.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.
 • 22.11.2017 kl. 14
  Aftonskola om landskaps- och vårdreformen.
 • 27.11.2017 kl. 16.30
  Aftonskola om planläggning.
 • 28.11.2017, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Gemensamt möte för kulturnämnderna vid Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Söfuk, gruppen för kreativ ekonomi i Mellersta Österbotten och Österbottens konstkommission.
 • 28.11.2017 kl. 16, Seinäjoki (Södra Österbottens förbund)
  Kulturnämnden sammanträder.
 • 11.12.2017 kl. 10, Vasa (Österbottens förbund)
  Landskapsstyrelsen sammanträder.

Read Full Post »

Landskapsdirektör Kaj Suomela lade idag fram sitt preliminära förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 för landskapsstyrelsen. Målet för år 2018 är ett nollresultat, vilket förutsätter kapade verksamhetskostnader och statlig finansiering för att täcka kostnaderna för landskapsreformen.

Hur mycket pengar förbundet får av staten för reformarbetet är än så länge ovisst, så budgetförslaget präglas i flera avseenden av osäkerhet. Enligt förslaget kommer medlemskommunernas betalningsandelar att vara lika stora som i år.

Nästa år påverkas förbundets verksamhet på ett påtagligt sätt av landskapsreformen. Ämbetsverket ansvarar för förberedelserna ända till början av juni, när lagstiftningen om det nya landskapet väntas träda i kraft. Samtidigt får det temporära beredningsorganet officiell status.

Parallellt med reformarbetet ska förbundet också sköta sina sedvanliga lagstadgade och andra uppgifter. Där finns det mycket att stå i, exempelvis arbetet med Österbottens landskapsplan 2040. Om allt går som det är tänkt läggs ett planutkast fram vid årsskiftet och ett planförslag hösten 2018. Också inom regionutvecklingen riktas blicken mot framtiden: den strukturfondsperiod som börjar år 2021 förbereds i väsentliga delar i Europeiska unionen och medlemsländerna år 2018.

Förbundet förhandlar om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen med medlemskommunerna nästa vecka. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet på nytt senare i oktober.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Kaj Suomela,
  tfn 050 312 8650, e-post: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »