Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2016

Österbottens förbund föreslår för justitieministeriet att det domstolsverk som eventuellt inrättas ska placeras i Vasa.

Tanken på ett nytt ämbetsverk kommer från en utredning, som blev klar i fjol. I Finland sköter justitieministeriet alltjämt domstolarnas centralförvaltningsuppgifter, medan de övriga nordiska länderna och de flesta europeiska länderna för länge sedan har fört över dem från ministerierna till en separat förvaltningsenhet. Enligt utredningen ska domstolsverkets uppgiftsområde omfatta förvaltningstjänster, ekonomi- och resultatstyrning samt utveckling och utbildning. Till att börja med förväntas ämbetsverket sysselsätta ca 45 personer.

Förbundet anser att Vasa vore en ypperlig kandidat till placeringsort för domstolsverket. Staden har mycket långa anor inom inte bara justitieförvaltningen utan också inom till exempel skatte- och miljöförvaltningen. I Vasa finns en mängd funktioner inom rättsväsendet, såsom domstolar, huvudpolisstationen, åklagarämbetet och utsökningsverket. En sådan koncentration av myndigheter betyder en grundmurad kompetens.

Justitieministeriet får en påminnelse om att Vasa också är ett viktigt lärosäte. Sex högskoleenheter utbildar för en rad examina inom olika områden på svenska, finska och engelska. Ett särskilt trumfkort som nämns är Helsingfors universitets tvåspråkiga juridiska utbildning i Vasa.

Utredningen tog inte ställning till var domstolsverket ska placeras. Om Sverige eller Norge får stå som förebild kan ämbetsverket mycket väl komma att placeras utanför huvudstadsregionen. Frågan torde avgöras i slutet av året.

 

Migrationsverket vore välkommet

 

Österbottens förbund och Vasa stad skulle också gärna se att ytterligare en enhet vid Migrationsverket inrättas i Vasa. Ämbetsverkets asylenhet öppnade i Vasa i februari och har för närvarande 28 anställda.

I skrivelsen konstateras att Österbotten är ett av de mest internationella landskapen i Finland. Arbetskraftsinvandringen har ökat speciellt på 2000-talet, och det kommer hela tiden asylsökande hit. I landskapets fem förläggningar för asylsökande fanns i slutet av februari sammanlagt 1 768 personer inkvarterade. Dessutom tar nästan alla kommuner i Österbotten emot flyktingar.

Det finns mycket som talar för Vasa som potentiell placeringsort. I staden finns alla väsentliga ämbetsverk inom migrationsförvaltningen, hyrorna är rimliga och det finns kvalificerad personal i regionen. En fördel är också de goda trafikförbindelserna till exempelvis Helsingfors och övriga Europa.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Samlingen av strategier för landskapet fick idag ett nytt tillskott när landskapsstyrelsen godkände Österbottens klimatstrategi 2040. Tanken är att klimatstrategin med dess målsättningar och åtgärder ska ge vägledning vid övergången till ett energieffektivare och på lång sikt hållbarare samhälle.

Efter förra behandlingen hade bara smärre ändringar gjorts i strategin, eftersom intressegrupperna inte hade så mycket att säga om utkastet. Klimatarbetet anses ändå helt klart vara viktigt, när flera aktörer har erbjudit sig att ta ansvar för åtgärderna.

Tidsplaneringen av de praktiska åtgärderna sträcker sig fem år framåt. Landskapsstyrelsen konstaterade belåtet att en av åtgärderna är redan avklarad: den regionala strategin för närmat är färdig. Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i Finlands matpolitik, så till den delen har Österbotten varit på hugget.

För uppföljningen av strategin kommer klimatseminarier att arrangeras och regelbundna utsläppsberäkningar att göras. De myndigheter, företag och organisationer som ansvarar för förverkligandet av strategin ska bilda en grupp som granskar strategins utfall och aktualitet.

 

Ytterligare information:

 • miljösakkunnig Christine Bonn,
  tfn 06 320 6535, e-post: christine.bonn@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund är synnerligen kritiskt till miljöministeriets förslag till nationellt värdefulla landskapsområden. Som ett resultat av en uppdaterande inventering kommer vissa områden inte längre att ingå i urvalet av landskapsområden, och avgränsningarna av många äldre objekt föreslås bli ändrade.

Förbundet godkänner till exempel inte förslaget till Kvarkens skärgårdslandskap och Björköby skärgårds kulturlandskap. De vidsträckta vattenområden, holmar och skär som omfattas av avgränsningarna ingår till stor del i Natura 2000-områden, naturskyddsområden och världsarvet, trots att den uttryckliga föresatsen i förslagen varit att undvika överlappningar.

Förbundet anser att Harrström ådals kulturlandskap och Laihela ådals kulturlandskap inte ska upptas som nationellt värdefulla landskapsområden, eftersom de berörda kommunerna har motsatt sig detta. Däremot kvarstår Harrström by som nationellt värdefull.

Den nuvarande avgränsningen för Härkmeri kulturlandskap vill förbundet behålla, eftersom den bäst visar på områdets kulturvärden. Miljöministeriet föreslår en utvidgning av området.

Förbundet anser att också kulturlandskapet i Orisberg samt Gamla Vasa ska tas med som nationellt värdefulla landskapsområden. I ministeriets förslag mister Gamla Vasa sin status som nationellt värdefull landskapssevärdhet.

 

Ytterligare information:

 • miljösakkunnig Christine Bonn,
  tfn 06 320 6535, e-post: christine.bonn@obotnia.fi

Read Full Post »

Mittnordenkommittén söker kandidater till årets kulturpristagare. Kommittén delar ut två priser, av vilka det ena är på temat interkulturell dialog och det andra är ett kulturpris för barn och unga. Priserna kan tilldelas såväl privatpersoner som grupper, föreningar och organisationer.

Om du inte kommer på en bra kandidat på direkten finns det tid att fundera i godan ro. Mittnordiska kulturarbetsgruppen ber att få kandidatnomineringarnas senast söndagen den 1 maj. Mer information och blanketter finns på Mittnordenkommitténs webbplats.

Priserna delas ut på Mittnordiska kulturdagarna i Norge i september.

Read Full Post »

Österbottens förbund och Finlands Kommunförbund sammankallar kommunfolk till en landskapsträff onsdagen den 6 april kl. 13–16 i Vasa yrkesinstitut (Silveria, Krutkällarvägen 4).

På träffen diskuteras några av vårens hetaste politiska frågor, till exempel den nya landskapsförvaltningen, social- och hälsovårdsreformen och patientens rätt att välja vårdgivare. Från Kommunförbundet talar direktör Kristina Wikberg och direktören för juridiska ärenden Arto Sulonen, för det österbottniska perspektivet står styrelseordföranden för Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz och landskapsdirektör Olav Jern.

Landskapsträffen är avgiftsfri och tvåspråkig. Kom ihåg att fixa anmälan senast onsdagen den 30 mars.

Read Full Post »

Landskapsförbundens organ för den språkliga servicen och närings-, trafik- och miljöcentralernas delegationer för språk­lig service samlas onsdagen den 13 april i Vasa för att prata om språkfrågor i en flerspråkig miljö.

Anförandena handlar om tvåspråkig mötespraxis, flerspråkighet på arbetsplatsen och språkliga konsekvensbedömningar vid förvaltningsreformer. I linje med seminariets tema kommer åtminstone ett anförande att gå på engelska.

Liknande seminarier har tidigare hållits i södra Finland, och det här är första gången med Österbottens förbund som värd.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi

Read Full Post »

På nätet finns nu ett omfattande informationspaket om seminariet KvarkenMoS, med matnyttigt om bland annat programmet och de praktiska arrangemangen. Tiden för anmälan till seminariet går ut torsdagen den 31 mars.

Seminariet hålls den 20–22 april på bägge sidor om Kvarken. Första dagen inleds i Umeå, på eftermiddagen blir det förflyttning med färja till Vasa, och andra dagen tillbringas i Vasa. Det är möjligt att delta i delar av programmet.

Seminariet handlar om nordliga sjötransportrutter, tillväxtmöjligheter samt randområdenas roll och plockar exempel från Canada, Azorerna, Cypern och Malta.

Värdar för seminariet är Österbottens förbund och Region Västerbotten, och programmet har planerats i samarbete med EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (DG MOVE).

 

Ytterligare information:

Read Full Post »

Older Posts »