Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 januari, 2016

Social- och hälsovårdsreformen har hållit de kommunala beslutsfattarna sysselsatta de senaste åren, eftersom begäranden om utlåtande har duggat tätt. I den senaste har statsrådet bett att få kommunfältets syn på regeringens riktlinjer som underlag för indelningen av själstyrande områden och vårdreformens stegmärken.

Österbottens förbunds utlåtande av idag handlar till största delen om social- och hälsovården. Regeringen har beslutat att social- och hälsovårdstjänster ordnas på 15 områden, och landskapsstyrelsen utgår från att Österbotten som självstyrande område ansvarar ensam för att ordna tjänsterna. Beslutanderätten över den specialiserade sjukvården ska helst ligga i egna händer i landskapet, eftersom detta minskar beroendet av andra sjukhus.

Utlåtandet tar starkt ställning för Vasa centralsjukhus. Oron är befogad i och med att regeringen har beslutat att koncentrera de omfattande jourtjänsterna dygnet runt till 12 enheter. Förbundet kräver att Vasa centralsjukhus får ha kvar en omfattande jour dygnet runt och sin förlossningsavdelning. Vid reformen bör sjukhusets verksamhet inte bantas ned utan stället stöttas och utvecklas.

Landskapsstyrelsen påminner om att i Österbotten väger språkförhållandena nästan jämnt. Service måste också i fortsättningen ges såväl på svenska som på finska. Förbundet anser att bara Vasa centralsjukhus fullständigt tvåspråkiga jourenhet kan garantera en fullgod servicenivå även i framtiden. Sjukhuset satsar medvetet på service på patientens språk, och personalen har också stor erfarenhet av kulturell mångfald.

Framtiden för specialomsorgerna för utvecklingsstörda väcker likaså farhågor. Reformen får inte leda till en avveckling av Kårkulla specialomsorgsdistrikt. Specialomsorgstjänsterna på finska behöver också de utvecklas.

 

Österbotten blir självstyrande område

 

Österbottens förbund anser att regeringens beslut, enligt vilket de självstyrande områdena bildas utifrån landskapsindelningen, ger ypperliga förutsättningar att inrätta ett starkt självstyrande område i Österbotten. Det självstyrande området bör omfatta hela landskapet Österbotten. Den områdesindelningen medger olika lokalt anpassade lösningar för bland annat social- och hälsovården och ger de bästa förutsättningarna att vidareutveckla regionförvaltningen.

Landskapsstyrelsen understöder förslaget om att de självstyrande områdena ska vara verksamma inom många sektorer. Bland annat olika myndigheters uppgifter inom näringslivsutveckling samt landskapsförbundens uppgifter skulle kunna koncentreras till områdena.

Till sist hoppas förbundet att den organisation som ansvarar för planeringen av det självstyrande området kan utses å det snaraste. Därför föreslår landskapsstyrelsen att det självstyrande områdets fullmäktige ska väljas i samband med kommunalvalet år 2017.

Avsikten är att de självstyrande områdena ska införas i början av år 2019. Reformen kräver en rad lagändringar, varav en del kommer på remiss i vår.

 

Ytterligare information:

 • landskapsdirektör Olav Jern,
  tfn 06 320 6527, e-post: olav.jern@obotnia.fi
Annonser

Read Full Post »

Österbottens förbund har påbörjat arbetet med Österbottens landskapsplan 2040. Ett första planutkast torde stå klart hösten 2017, men det finns ingen orsak att hålla inne med sina frågor och funderingar till dess. Början av planläggningsprocessen är rätt tid att fråga om det tänkta innehållet i planen eller fundera på hur ditt Österbotten skulle kunna se ut år 2040.

Förbundet arrangerar i veckan två öppna workshopar, som alla intresserade är välkomna att delta i. I workshoparna berättar planläggarna om planarbetets olika faser och svarar på publikens frågor. Den första workshopen hålls tisdagen den 26 januari kl. 18–20 i stadshuset i Närpes och den andra torsdagen den 28 januari kl. 18–20 i Kulturhuset AX i Bennäs.

Ta chansen att påverka! Ingen förhandsanmälan till workshoparna behövs.

 

Ytterligare information:

 • planläggningsdirektör Ann Holm,
  tfn 06 320 6540, e-post: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Österbottens förbund börjar leta efter en efterträdare till landskapsdirektör Olav Jern, som går i pension 1.5.2017.

Tjänsten som landskapsdirektör ledigförklaras offentligt. Annonsen publiceras i slutet av veckan, och ansökningstiden går ut i mitten av mars. Intervjuerna görs på våren, och efter det fattar landskapsstyrelsen beslut om sitt förslag till landskapsfullmäktige. Den nya landskapsdirektören väljs för en femårsperiod.

Landskapsdirektören förutsätts ha högre högskoleexamen, utmärkta kunskaper i svenska och finska, goda kunskaper i engelska, god kännedom om den offentliga sektorn, arbetserfarenhet och erfarenhet av ledarskap.

Ytterligare information:

 • landskapssekreterare Margot From,
  tfn 044 320 6669, e-post: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Håller du och din förening på att planera kulturverksamhet för barn eller ungdomar, evenemang som ordnas i år? Eller planerar ni något annat kulturevenemang, kanske för publik i alla åldrar?

Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet år 2016 kan som bäst sökas hos kulturnämnden vid Österbottens förbund. Såväl arbetsgrupper, föreningar som privatpersoner är välkomna att lämna in ansökan senast fredagen den 29 januari. Ansökningsblanketten med anvisningar finns på förbundets webbplats www. obotnia.fi.

Bidrag för svenskspråkig kulturverksamhet kan sökas via Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 

Ytterligare information:

 • kulturchef Tarja Hautamäki,
  tfn 06 320 6542, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Barnkulturnätverket i Österbotten Barks verksamhet är mäkta populär. Ifjol deltog drygt 11 000 personer, av vilka största delen var barn och ungdomar, i verksamheten.

Barnkulturnätverket ordnade tidsresor, levandegöra historia-lektioner, workshopar i musik, dans, ordkonst och cirkus samt konserter, utställningar och Teater i undervisningen-föreställningar. Dessutom arrangerade Bark kortkurser om kulturarv och tidsresor och gav kommunerna råd i arbetet med att göra kulturplaner.

Barks verksamhetsområde omfattar landskapet Österbotten och Karleby stad.

 

Ytterligare information:

 • koordinator Annina Ylikoski,
  tfn 044 320 6575, e-post: annina.ylikoski@obotnia.fi

Read Full Post »

I Österbotten startade vid årsskiftet ett omfattande projekt som ska förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen består av samtliga invandrargrupper. Målet är att lyckas så bra med integrationen att landskapet kan ge övriga Finland något att ta efter.

Projektet En bra start i Österbotten har sju delmål, som kommunerna arbetar med utifrån sina behov. I projektet medverkar Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund.

Projektet pågår i 2,5 år, och merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden. Pedagogie magister Ritva Mertaniemi har anställts som projektchef.

 

Ytterligare information:

 • regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi,
  tfn 06 320 6541, e-post: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Om statistik får dig att gå igång kan Österbottens förbund ge dig något givande att läsa: statistiköversikten Österbotten i siffror 2015 är nu ute. Häftet i praktiskt format innehåller uppgifter om bland annat befolkning, sysselsättning, trafik och ekonomi. Översikten är på tre språk (svenska, finska och engelska).

Översikten kan beställas som trycksak från förbundet, och den är också tillgänglig på förbundets webbplats.

Den senaste statistiken om landskapet Österbotten hittar du året om på webbplatsen Österbotten i siffror.

 

Ytterligare information:

 • planerare Marita Riihimäki,
  tfn 044 320 6552, e-post: marita.riihimaki@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »